Voimalaitostyömaalla työskentelyn vakuuttaminen; takautuvat siirrot

Tiivistelmä päätöksen sisällöstä

Puoliso X oli työskennellyt yhtiön A voimalaitostyömaalla vuosina 1948-1957 ja yhtiön B voimalaitostyömaalla välittömästi sen jälkeen vuoteen 1972. Yhtiöt eivät olleet emo- eivätkä tytärsuhteessa toisiinsa. Puoliso Y työskenteli jaksoittain samojen työnantajien palveluksessa vuosina 1951-1977.

Työskentelyt oli vakuutettu LEL:n mukaisesti vuoden 1966 loppuun ja TEL:n mukaisesti työsuhteiden vakinaistamisesta 1.1.1967 alkaen.

Puoliso X jäi työkyvyttömyyseläkkeelle v. 1972. Eläke muuttui vanhuuseläkkeeksi v. 1975 ja perhe-eläkkeeksi v. 1983. Puoliso Y:lle myönnettiin vanhuuseläke v. 1977.

Y haki annettujen eläkepäätösten poistamista ja vaati TEL:n soveltamista kummankin puolison kaikkeen voimalaitostyöskentelyyn. VakO ei poistanut eläkepäätöksiä.

Taustaa:
LEL:n voimaantulosta 1.7.1962 alkaen lainmuutokseen 1.1.1969 saakka LEL:n piiriin kuuluivat kaikki ne laissa ja sitä täydentävässä asetuksessa luetelluilla aloilla (mm. rakennusalalla) työskentelevät, joiden työsuhdetta ei ollut tarkoitettu pysyväksi ja ympäri vuoden kestäväksi. Jos työsuhde oli alkanut ennen lainmuutosta, ei sitä lainmuutoksen johdosta silloisten soveltamisohjeiden mukaan siirretty TEL:n piiristä LEL:n piiriin tai päinvastoin.

Oikeuskäytännössä on myöhemmin tehty ratkaisuja, joissa työntekijän valituksen johdosta eläkejärjestelyä on takautuvasti muutettu sillä perusteella, että pitkään voimalaitostyömaalla työskennelleen työntekijän työsuhteen on voitu käytännössä todeta vakiintuneen pysyväksi ja ympärivuotiseksi.

Aikanaan oikein vakuutettujen työsuhteitten takautuvaan siirtämiseen toisen eläkejärjestelmän piiriin on kuitenkin suhtauduttava varauksellisesti varsinkin, kun asiassa on jo annettu eläkepäätöksiä, jotka ovat pitkään olleet lainvoimaisia.

Tässä tapauksessa eläkepäätösten lainvoimaiseksi tulosta oli kulunut jo yli viisi vuotta, jolloin päätös voidaan poistaa vain erittäin painavista syistä. VakOn mielestä sellaisia syitä ei siis ollut.

Asian aikaisemmat vaiheet:
ETKsov11480

Lainkohdat

LEL 1 § TEL 1 § TEL 21 a § 1.1.1995 alkaen TEL 21 d §