Entisen puolison oikeus perhe-eläkkeeseen

Tiivistelmä päätöksen sisällöstä

Entinen puoliso X oli hakenut edunjättäjän Y jälkeen perhe-eläkettä, koska X ja Y olivat vuonna 1974 kahden todistajan oikeaksi todistamalla sopimuksella sopineet, että Y maksaa X:lle asumiskustannusten korvausta 400 mk. Sopimus oli tekoaikana voimassa olleen avioliittolain mukaan täytäntöönpanokelpoinen.

Entisellä puolisolla ei ole oikeutta leskeneläkkeeseen, koska sopimus ei ollut perhe-eläkelain tarkoittama tuomioistuimen vahvistama päätös tai sosiaalilautakunnan vahvistama sopimus. Sopimuksen täytäntöönpanokelpoisuudella ei ole merkitystä entisen puolison leskeneläkeoikeuden kannalta.

Asian aikaisemmat vaiheet:
ELK5864/90
ETK30045

Lainkohdat

TEL 4 § 5 mom. 1.1.1996 alkaen TEL 4 a § 1 mom. 4 kohta