Muun eläketurvan määräytymisajankohta ratkaistaessa yrittäjän vapauttamista vakuuttamisvelvollisuudesta

Tiivistelmä päätöksen sisällöstä

X oli saanut pääasiallisen toimeentulonsa maatilataloudesta joulukuusta 1984 alkaen. MYEL-työtuloa oli korotettu 7.2.1989 lukien. X oli harjoittanut myös YEL:n piiriin kuuluvaa yrittäjätoimintaa, ja YEL-vakuutus oli ollut voimassa 15.10.1987 lukien. Tästä YEL:n mukaisesta vakuuttamisvelvollisuudesta hän oli hakenut vapautusta 22.2.1989.

ETK katsoi, että X:n MYEL:n mukainen eläketurva ei ollut riittävä sen jäädessä alle STM:n päätöksessä mainitun rajamäärän.

ELK piti X:n MYEL-eläketurvaa riittävänä. Ratkaisu perustui laskelmaan, jossa MYEL-eläketurva oli laskettu tulevana vanhuuseläkkeenä ja oletettu eläketapahtumahetki on ollut X:n 63 vuoden iän täyttämisvuoden viimeinen päivä. Näin MYEL:n tulevan ajan työtulon määräämisestä 1.1.1989 voimaan tulleen lainmuutoksen myötä X:n 7.2.1989 lukien tehty työtulon korotus tuottaisi paremman ja riittävän MYEL-eläketurvan.

VakO vahvisti ETK:n vakiintuneen käytännön, jonka mukaan yrittäjän vakuuttamisvelvollisuudesta vapauttamista harkittaessa yrittäjän muusta ansiotyöstä kuin yrittäjätoiminnasta karttuva eläketurva lasketaan pitäen oletettuna eläketapahtumahetkenä vapautushakemuksen vireilletuloajankohtaa.

Asian aikaisemmat vaiheet:
ELK2878/89
ETK25299

Lainkohdat

YEL 3 § 1 mom. YEL 3 § 3 mom. MYEL 8 §

Lisää tietoa aiheesta

Sosiaali- ja terveysministeriön päätös 452/1985