Orkesterinjohtajan myöhästynyt TEL-vakuutus

Tiivistelmä päätöksen sisällöstä

Eläkelaitos oli määrännyt orkesteriyhdistyksen maksamaan orkesterinjohtajan ansioista TEL-vakuutusmaksun perustekorkoineen vuosilta 1979-1985. Vuoden 1978 osalta TEL-vakuutusmaksusaatava oli vanhentunut. Yhdistys valitti maksuunpanosta ELK:aan, joka hylkäsi valituksen katsoen orkesterin johtajan olleen TEL:n piiriin kuuluvassa työsuhteessa päätöksessä tarkemmin mainittuina aikoina. Yhdistys oli maksanut orkesterinjohtajan ansioista TaEL-vakuutusmaksut TaEL:n voimaantulosta eli 1986 alkaen.

Orkesteriyhdistys haki vapautusta takautuvista TEL-maksuista.

ETK hylkäsi orkesteriyhdistyksen maksuvapautushakemuksen, koska oikeuskäytönnön ei voida katsoa muuttuneen tai olevan muuta siihen verrattavaa erityistä syytä, jonka johdosta orkesterinjohtajan ei jo aikana, jota maksuunpano koski, voitaisi katsoa kuuluneen TEL:n piiriin. Tietämättömyys vakuuttamisvelvollisuudesta ja maksukyvyttömyys eivät ole sellaisia TEL 15 a §:ssä tarkoitettuja syitä, joiden perusteella vapautus voitaisiin myöntää.

Lainkohdat

TEL 15 a §

Lisää tietoa aiheesta

ETK:n Essee 13 (soveltamisohjeet)