Työsuhteiden yhdenjaksoisuus ja TEL:n mukaisen vakuutusmaksun maksuunpano

Tiivistelmä päätöksen sisällöstä

A Oy asetettiin konkurssiin 25.2.1988. Työsuhteet irtisanottiin samalla päättymään 14 päivän kuluttua irtisanomisesta. Osa työntekijöistä siirtyi välittömästi samoissa tiloissa toimintaa jatkaneen B Oy:n palvelukseen ns. vanhoina työntekijöinä.

Eläkelaitos katsoi, että B Oy:n palvelukseen siirtyneet työsuhteet olivat jatkuneet yhdenjaksoisina. STM:n TEL:n mukaisen perusvakuutuksen erityisperusteista antaman päätöksen mukaan tällöin vakuutusmaksun perii ja eläkeoikeuksista vastaa vakuutuksen päättymiskuukauden loppuun se eläkelaitos, jossa vakuutus oli voimassa kalenterikuukauden alussa.

Konkurssipesä valitti maksuunpanosta. Sen mielestä kaikki työsuhteet päättyivät irtisanomisen johdosta ja koko toiminta lakkasi konkurssin myötä. A Oy ei ole vaihtanut omistaa tai haltijaa. TEL-maksuja ei A Oy:n mielestä voida maksuunpanna irtisanomisajan jälkeiseltä ajalta.

ETK katsoi lausunnossaan VakOlle, että konkurssipesän valitus tulisi hylätä. B Oy on ottanut A Oy:n työntekijät palvelukseensa ns. vanhoina työntekijöinä, joten työsuhteet ovat jatkuneet yhdenjaksoisina TSL 7 §:n perusteella. A Oy:n toimitilat ja koneet ovat siirtyneet B Oy:n hallintaan ja koneet sittemmin myös omistukseen. B Oy on jatkanut samanlaista toimintaa kuin A Oy ja se on suorittanut loppuun A Oy:n keskeneräiset työt. ETK:n mielestä kyseessä on ollut yrityksen omistajan vaihtuminen ja työsuhteet yhdenjaksoiset. Maksuunpano maaliskuun 1988 loppuun saakka laskettujen palkkojen osalta on tehty oikein.

VakO hylkäsi konkurssipesän valituksen.

Asian aikaisemmat vaiheet:
ELK1143/89
ETK25633

Lainkohdat

TEL 2 § 1 mom.

Lisää tietoa aiheesta

ETK:n yleiskirje A 18/88 Essee 29 Työeläke 2/91