Ansioiden aleneminen luottamustoimien vuoksi oli poikkeuksellinen syy

Tiivistelmä päätöksen sisällöstä

X:lle oli myönnetty työkyvyttömyyseläke 1.10.1986 alkaen. Eläkkeen perusteena oli TEL-työsuhde 25.6.1959 - 6.1.1986. Työnsä ohella X oli hoitanut luottamustoimia mm. vuosina 1984-1986. Näistä korvaukseksi hän sai kokouspalkkiot sekä lisäksi ansionmenetyskorvaukset. X ei saanut palkkaa siltä ajalta, minkä hän oli pois työstä luottamustoimien vuoksi. X:n ansiotasoa ovat alentaneet vuodesta 1978 alkaen myös työttömyyskaudet.

ETK on lausunnossaan VakOlle todennut, että eläkepalkkaa harkinnanvaraisesti tarkistettaessa vakiintunut ansiotaso yleensä saadaan laskemalla neljän ennen poikkeuksellisen syyn ilmaantumista olleen vuoden ansioista normaalisäännön mukainen eläkepalkka. Koska X:n ansiotasoa ovat ainakin vuodesta 1978 alkaen alentaneet sekä työttömyyskaudet että luottamustoimien hoitaminen, on X:n normaalia ansiotasoa tällä tavalla vaikea löytää. ETK on esittänyt, että koska X:lle on maksettu ansionmenetyskorvausta luottamustoimista, on ajateltavissa, että nämä korvaukset lisätään hänen TEL-palkkaansa vertailupohjan saamiseksi poikkeuksellisen syyn vaikutusta arvioitaessa. Kun lasketaan ansiotason aleneman vaikutusta, myös luottamustoimista kertynyt eläke on otettava huomioon. ETK on ottanut huomioon sekä kokouspalkkiot että ansionmenetyskorvaukset X:n KLHEL-eläkettä laskiessaan. Ansioiden alentumisen vaikutus on ollut 1,8 prosenttia.

VakOn mielestä X:n ansiot olivat alentuneet luottamustoimien hoitamisesta eli poikkeuksellisesta syystä, mutta ansiotason alenemisella ei kuitenkaan ole ollut olennaista vaikutusta hänen eläketurvaansa.


Asian aikaisemmat vaiheet:
ELK5035/87
ETK23695

Lainkohdat

TEL 7 § 2 mom. 1.1.1996 alkaen TEL 7 d §