Rekisteröidyn lisäedun perusteella kolmeksi kuukaudeksi myönnetty eläke voidaan rinnastaa TEL:n mukaiseen työkyvyttömyyseläkkeeseen myönnettäessä eläkettä entisin perustein

Tiivistelmä päätöksen sisällöstä

A:lle oli vuonna 1978 myönnetty kolmen kuukauden ajaksi täysitehoinen työkyvyttömyyseläke, joka perustui TEL 11 §:n mukaiseen rekisteröityyn lisäetuun. Tämän jälkeen hän oli ollut kolmessa lyhyessä TEL-työsuhteessa. Hän oli tullut uudelleen työkyvyttömäksi saman sairauden johdosta huhtikuussa 1987 ja hänelle oli myönnetty eläke, jossa tuleva aika oli liitetty viimeiseen, vuonna 1985 päättyneeseen työsuhteeseen.

ELK hylkäsi A:n valituksen, jossa oli vaadittu eläkkeen myöntämistä entisin perustein. ELK:n mielestä A ei ollut saanut aikaisempaa eläkettä sillä perusteella, että hänen työkykynsä olisi arvioitu olleen sairauden vuoksi alentunut TEL:n tarkoittamalla tavoin ainakin vuoden ajan.

VakO ei muuttanut ELK:n päätöksen lopputulosta huomioon ottaen aikaisemman työkyvyttömyyseläkkeen päättymisen ja uuden työkyvyttömyyden alkamisen välisen varsin pitkän ajan. Ratkaisuun oli vaikuttanut myös se, että A oli ollut tänä aikana eri työsuhteissa ja saanut monena vuonna työttömyyspäivärahaa.

VakO oli päätöksessään kuitenkin todennut, että A:lle vuonna 1978 myönnetty työkyvyttömyyseläke oli perustunut TEL 11 §:n mukaisesti rekisteröityyn lisäetuun ja eläke voidaan rinnastaa TEL:n mukaiseen työkyvyttömyyseläkkeeseen. A:n aikaisemmassa eläkkeessä oli huomioitu myös tulevan ajan osuus ja täten uuden työkyvyttömyyden perusteella myönnetty eläke voitaisiin, mikäli muut entisin perustein myöntämisen edellytykset täyttyisivät, myöntää samojen perusteiden mukaan kuin aikaisempi eläke.

Asian aikaisemmat vaiheet:
ELK 4781/88
ETK25503

Lainkohdat

TEL 6 § 4 mom., 1.1.1994 alkaen TEL 6 c § 2 mom. TEL 11 §