Työsuhteen yhdenjaksoisuus konkurssissa ja konkurssiin menneen yrityksen omistajan vaihtuessa

Tiivistelmä päätöksen sisällöstä

TEL 2 §:n 1 momentin mukaan työsuhteen ei katsota keskeytyneen yrityksen omistajan tai haltijan vaihtumisen johdosta. Luovutuksen kohteena tulee tällöin olla yritys tai sen osa, minkä lisäksi toiminnalta edellytetään jatkuvuutta eli toiminnallista samankaltaisuutta ja toiminnan välitöntä jatkamista.

Kun yritys siirtyy konkurssipesän hallintaan, jatkuvat pesän palvelukseen jääneiden työntekijäin työsuhteet yhdenjaksoisina. Konkurssipesällä on työsopimuslain mukaan oikeus irtisanoa työsuhteet. Työsuhteiden katsotaan tästä huolimatta yleensä jatkuvan eläkeoikeudellisesti yhdenjaksoina, jos konkurssipesä ennen työsuhteiden päättymistä ryhtyy toimenpiteisiin luovuttaakseen yrityksen uudelle yrittäjälle, jonka palveukseen työntekijät siirtyvät.

Yritys A:n mentyä konkurssiin sen osan toimintaa jatkoi B. Laitteet ja kiinteistöt siirtyivät A:n konkurssipesältä B:n hallintaan ja sittemmin omistukseen. B jatkoi välittömästi samanlaista toimintaa kuin konkurssiin mennyt A ja se suoritti loppuun keskeneräisenä olleet työt.

Konkurssipesä oli irtisanonut työntekijäin työsuhteet päättymään neljäntoista päivän kuluttua irtisanomisilmoituksen tiedoksisaannista lukien. Neuvottelut toiminnan siirtämisestä B:lle olivat käynnistyneet heti konkurssin alettua, eli ennen työsuhteiden päättymistä.

Työntekijä X siirtyi välittömästi irtisanomisajan päätyttyä konkurssipesän palveluksesta B:n palvelukseen ns. vanhana työntekijänä ja hänen tehtävänsä, palkkansa ja palkkaperusteensa pysyivät samoina.

ETK katsoi päätöksessään, että X:n työsuhde on jatkunut yhdenjaksoisena hänen siirtyessään A:n konkurssipesän palveluksesta B:n palvelukseen.

A:n ja B:n välillä on tapahtunut sellainen yrityksen osan haltijan ja sittemmin omistajan vaihdos, jota TEL 2 §:m 1 momentissa tarkoitetaan ja jonka johdosta työsuhteen ei siis katsota keskeytyvän.

Lainkohdat

TEL 2 § 1 mom. Työsopimuslaki 41 §

Lisää tietoa aiheesta

ETK:n Lakiosaston tiedote 2/90, 3/93 Työeläke 3/90 ETK:n yleiskirje A 18/88