Sähkölaitteistojen sivutoiminen käytön johtaja kuului TEL:iin

Tiivistelmä päätöksen sisällöstä

Sähkölaitteiston haltija ja käytön johtaja olivat tehneet kirjallisen työsopimuksen, jossa oli määritelty käytön johtajan tehtävät ja sovittu kuukausittain maksettavasta korvauksesta. Sopimuksessa manittiin myös, että osapuolten välinen vastuu määräytyi työsopimuslain 51 §:n mukaan.

Kauppa- ja teollisuusministeriön sähkölaitteistojen käytön johtajasta antamassa päätöksessä mainitaan mm. että käytön johtajan on oltava päätoimisesti sähkölaitteiston haltijan palveluksessa lukuun ottamatta sähköasetuksen 30 §:ssä tarkoitetun sähkölaitteiston käytön johtajaa, joka saa olla myös sivutoiminen. Sivutoimisen käytön johtajan tehtävät voidaan antaa myös sähkötöitä suorittamaan oikeutetulle yritykselle.

ETK katsoi, että käytön johtaja oli työskennellyt työnteettäjän johdon ja valvonnan alaisena TEL-työsuhteessa.

Perusteluissaan ETK totesi, että käytön johtajan työskentelystä oli kirjalliset työsopimukset, joiden ei voitu osoittaa olevan ristiriidassa tosiasiallisten olosuhteiden kanssa, vaikkakin osapuolten antamissa työskentelytiedoissa oli ristiriitaa. Koska ei saatu näyttöä siitä, minä kuukausina käytön johtaja oli työskennellyt ja saanut palkkaa, ETK päätyi sille kannalle, että käytön johtajaan oli sovellettava TEL:a niinä kalenterikuukausina ja -vuosina, joina hänen ansionsa olivat täyttäneet TEL:n piiriin kuulumisen edellytykset.

Lainkohdat

TEL 1 § YEL 1 §