Yhdistyksen toimihenkilöiden vakuuttaminen

Tiivistelmä päätöksen sisällöstä

Ry on tieteellinen yhdistys, jonka tarkoituksena on edistää sosiaalista tutkimusta. Yhdistyksen jäsenet ovat sosiologian tutkijoita, opettajia ja opiskelijoita. Yhdistyksen puolesta toimii vuosikokouksen valitsema johtokunta, joka vuorostaan valitsee sääntömääräiset luottamushenkilöt. Tällaisia ovat muiden ohella sihteeri, yhdistyksen julkaiseman lehden toimitussihteeri ja taloudenhoitaja.

Yhdistyksen säännöissä määrätään yhdistyksen toimihenkilöistä ja nimenkirjoitusoikeudesta seuraavasti: Yhdistyksen asioita hoitaa vuodeksi kerrallaan valittu johtokunta, joka valitsee vuosittain keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Sihteerin, taloudenhoitajan ja muut mahdolliset toimihenkilöt johtokunta valitsee joko keskuudestaan tai ulkopuolisista henkilöistä.

Yhdistyksen nimen kirjoittaa puheenjohtaja yksin tai varapuheenjohtaja yhdessä sihteerin kanssa. Yhdistyksen juoksevan kirjeenvaihdon voi allekirjoittaa sihteeri. Taloudenhoitajalla on oikeus kirjoittaa yhdistyksen nimi taloudellisissa asioissa.

Yhdistys on maksanut taloudenhoitajalle, sihteerille ja toimitussihteerille kiinteää peruspalkkaa kuukausittain. Lisäksi on korvattu erikseeen kuluja. Myös vuosilomakorvaus on maksettu. Työt toimihenkilöt ovat tehneet omalla ajallaan omissa tiloissaan.

ETK katsoi, ettei yhdistyksen taloudenhoitajaan ja sihteeriin ole sovellettava TEL:a. He ovat toimineet yhdistyksen sääntöjen määrääminä toimieliminä hoitaen yhdistyksen hallintoon kuuluvia tehtäviä. Taloudenhoitajalla on oikeus kirjoittaa yhdistyksen nimi taloudellisissa asioissa ja sihteerillä on oikeus kirjoittaa yhdistyksen nimi yhdessä varapuheenjohtajan kanssa sekä yksin allekirjoittaa yhdistyksen juokseva kirjeenvaihto. Taloudenhoitajaksi ja sihteeriksi valitut edustavat siten yhdistystä suhteessa ulkopuolisiin. He eivät ole yhdistyksen johdon ja valvonnan alaisia työntekijöitä, vaan TEL 1 b §:ssä tarkoitetussa luottamustoimessa.

Yhdistyksen toimitussihteerin ETK sen sijaan katsoi olevan yhdistyksen johdon ja valvonnan alainen työntekijä ja häneen on siten sovellettava TEL:a. Lehden julkaisijana yhdistys valitsee päätoimittajan, joka painovapauslain mukaan johtaa ja valvoo lehden julkaisemista ja määrää sen sisällön. Päätoimittajalla on oikeus johtaa ja valvoa toimitussihteerin työtä. Toimitussihteeri ei ole yhdistyksen sääntöjen määräämä, yhdistyksen varsinaisia hallinnollisia tehtäviä hoitava toimihenkilö eikä hänellä myöskään ole oikeutta yhdistyksen nimen kirjoittamiseen. Yhdessä näiden seikkojen kanssa on myös kiinteän kuukausikorvauksen maksaminen toimitussihteerille osoituksena työsuhteen olemassaolosta.

Lainkohdat

TEL 1 § TEL 1 b §

Lisää tietoa aiheesta

Työeläke 1 /91