Vanhusten hoitotyö oli TEL:n piiriin kuuluvaa

Tiivistelmä päätöksen sisällöstä

Tämä päätös koskee aikaa ennen 1.7.1993. Siitä alkaen vammaista, vanhusta tai sairasta tämän kotona hoitavan henkilön eläketurvasta on säädetty KVTEL:ssa. Ks. lakiosaston tiedote 10/93.

X oli hoitanut appivanhempiaan heidän kodissaan 28.2.1986 asti. Korvauksena hoidosta appi oli maksanut X:lle 1.1.1985 alkaen 300 mk/kk ja anoppi 700 mk/kk ja lisäksi kunta on maksanut X:lle kotihoidon tukea 1 300 mk/kk 1.1.1985 alkaen. Kunnallisen eläkelaitoksen mukaan X ei ole ollut hoitosopimuksen perusteella työsuhteessa kuntaan.

VakO katsoi, että X oli ollut TEL 1 §:n tarkoittamassa työsuhteessa appivanhempiinsa. ETK:lla oli ollut oikeus ottaa TEL-vakuutus heidän kustannuksellaan. Vakuutusmaksut määrätään sekä hoidettavien että kunnan maksamien korvausten yhteismäärän perusteella.

Asian aikaisemmat vaiheet:
ELK75/88
ETK22063

Lainkohdat

TEL 1 § TEL 15 §

Lisää tietoa aiheesta

Lakiosaston tiedote 5/91