Avoimen yhtiön vastuu LEL-vakuutusmaksuista

Tiivistelmä päätöksen sisällöstä

Kaupparekisteriin on merkitty 6.6.1980 yhtiö, jossa X oli toinen yhtiömies. Kaupparekisteriin on 10.2.1983 tehty merkintä X:n eroamisesta ja että toimintaa jatketaan kommandiittiyhtiönä. Ky:n ainoa vastuunalainen yhtiömies on entisen avoimen yhtiön toinen yhtiömies Y. Kommandiittiyhtiön yhtiösopimus on ilmoitettu allekirjoitetuksi 21.4.1982. Eläkelaitos on maksuunpannut X:lle LEL-vakuutusmaksuja yhtiön 1.6.-31.12.1982 maksamista palkoista. Valituksessaan ELK:lle X oli sitä mieltä, että hän on vastuussa yhtiön veloista vain siihen saakka, kun muutosilmoitus on tehty kaupparekisteriin eli 22.4.1982 saakka.

ELK hylkäsi valituksen sillä perusteella, että kauppareksiterilain 26 §:n 2 momentin mukaan ennen asianmukaista kuuluttamista ei seikkaan, joka on tai olisi pitänyt olla kaupparekisteriin merkitty, voida vedota muuta kuin sitä vastaan, jolla näytetään olleen siitä tieto.

VakO kumosi ELK:n päätöksen. Perusteena oli se, että avoimen yhtiön toimintaa on 21.4.1982 jatkanut kommandiittiyhtiö. X on eronnut jo avoimesta yhtiöstä eikä hän enää ole ollut mukana kommandiittiyhtiön toiminnassa. VakO katsoi, ettei X:lle voida määrätä maksettavaksi Ky:n ajalla 1.6.-31.12.1982 maksamatta jättämiä LEL-eläkevakuutusmaksuja.

Asian aikaisemmat vaiheet:
ELK3758/87
ETK21714

Lainkohdat

LEL 10 § Kaupparekisterilaki 26 § 2 mom.