Yksilöllisen varhaiseläkkeen alkamisajankohta

Tiivistelmä päätöksen sisällöstä

Yksilöllistä varhaiseläkettä suoritetaan TEL 4 d §:n 2 momentin säännökseen perustuen sitä kuukautta lähinnä seuraavan kuukauden alusta, jonka aikana oikeus eläkkeen saamiseen on syntynyt, eli eläkkeenhakija on täyttänyt kaikki yksilöllisen varhaiseläkkeen saamisen edellytykset. Eläkkeenhakija ei siten voi valita eläkkeen alkamispäivää tätä myöhemmäksi silläkään perusteella, että hänelle maksetaan eläketapahtuman jälkeen eläkettä suurempaa työttömyyspäivärahaa.

Asian aikaisemmat vaiheet:
ETK21655

Lainmuutos 1.1.1994 alkaen: YVE alkaa, kun kaikki eläkkeen saamisen edellytykset - 58 vuoden ikä, työkyvyn alentuminen ja työn lopettaminen - ovat täyttyneet. YVEä maksetaan uusien säännösten mukaan kuitenkin aikaisintaan eläkkeen tai ennakkopäätöstä koskevan hakemuksen tekemistä seuraavan kuukauden alusta. Takautuvasti YVEä myönnetään vain poikkeuksellisesta syystä.

Uusia eläkkeen alkamista koskevia säännöksiä sovelletaan sellaisiin YVE-eläkkeisiin, joissa eläketapahtuma on 1.1.1994 tai sen jälkeen (voimaantulosäännöksen 2 mom.).

Lainkohdat

TEL 4 e § 2 mom. 1.1.1994 alkaen TEL 4 e § 4 mom.