Työttömyyseläkkeen takaisinperintä ansiotyön vuoksi

Tiivistelmä päätöksen sisällöstä

Eläkelaitos oli päättänyt periä X:ltä takaisin ajalta 1.5.-31.8.1986 maksamansa työttömyyseläkkeen, kun se oli saanut tietää, että X oli ollut ansiotyössä 26.4.-7.9.1986 ja että hänen ansionsa olivat ajalta 1.5.-31.8.1986 nousseet TEL 4 c §:n 4 momentissa säädettyyn rajamäärään.

X vaati takaisinperinnän kumoamista, koska ansiot johtuivat kausiluontoisesta sivutyöstä, jota hän oli tehnyt jo ennen eläkkeelle jäämistään eikä se ollut estänyt eläkkeen myöntämistä.

ELK hylkäsi valituksen todeten, ettei työttömyyseläkettä makseta vuonna 1986 sellaiselta kalenterikuukaudelta, jonka aikana eläkkeensaaja on ansainnut vähintään 1 477 mk/kk ja että työttömyyseläke tulee aina periä takaisin, jos sitä on perittävä takaisin kolmea kuukautta pitemmältä ajalta. VakO ei muuttanut ELK:n päätöstä.

Asian aikaisemmat vaiheet:
ELK2415/87
ETK21495

Lainkohdat

TEL 4 c § 6 mom. TEL 4 c § 4 mom.

Lisää tietoa aiheesta

ETK:n yleiskirje A 34/92 Lakiosaston tiedote 15/94