Työeläke - Yksilöllinen varhaiseläke - Alkamisajankohta

Tiivistelmä päätöksen sisällöstä

Yksilöllistä varhaiseläkettä suoritetaan TEL:n 4 d §:n 2 momentin säännökseen perustuen sitä kuukautta lähinnä seuraavan kuukauden alusta, jonka aikana oikeus eläkkeen saamiseen on syntynyt eli eläkkeen hakija on täyttänyt kaikki yksilöllisen varhaiseläkkeen saamisen edellytykset. Eläkkeenhakija ei siten voi valita eläkkeen alkamisajankohtaa määrältään suuremman sairausvakuutuslain mukaisen päivärahan saamisen vuoksi myöhemmäksi ajankohdaksi. Eläkelautakunnan päätös kumottiin. Laajennettu jaosto (äänestys 6-1)

Lainkohdat

TEL 4 d § 2 mom. TEL 4 e §