Diplomityön tekijään sovellettiin TEL:a

Tiivistelmä päätöksen sisällöstä

X teki Oy:lle diplomityön. Työstä sovittiin suullisesti. Diplomityön aihe, tavoitteet, ohjelma ja aikataulu sovittiin. Työstä maksettiin kertapalkkio työn päätyttyä. X työskenteli yhtiön tiloissa ja yhtiön välineillä. Työ oli kokopäivätoimista. Palavereja työn edistymisestä pidettiin säännöllisesti. X:lle annettiin yhtiön puolesta yhtiön palkkalistoilla ollut apulainen. X:n työaika noudatti yhtiön työaikaa. Diplomityö tuli luovuttaa yhtiölle.

ETK katsoi, että X oli diplomityötä tehdessään yhtiön johdon ja valvonnan alainen ja siis työsuhteessa yhtiöön. Näin ollen X:ään oli sovellettava TEL:a.

Lainkohdat

TEL 1 § YEL 1 §