Työeläke - Eläkepalkka - Päiväraha

Tiivistelmä päätöksen sisällöstä

Työntekijän päivärahat kohdistuivat aikaan ennen verohallituksen antaman päätöksen voimaantuloa eli 1.10.1977. Koska TEL 7 §:n 3 mom:n mukaan työansio eläkepalkkaa laskettaessa määräytyy samojen perusteiden mukaan kuin veron ennakkoa pidätettäessä, ei päivärahoja ollut otettava huomioon eläkepalkkaa määrättäessä niiltäkään osin, joilta ne mahdollisesti ylittivät valtion virkamiesten matkakustannusten korvauksesta tehdyn virkaehtosopimuksen mukaan suoritettavien päivärahojen määrät. Eläkelautakunnan päätöstä muutettiin. III -jaosto VAKO 2538:80, ETK 26/78, Työeläke 2/79

Lainkohdat

TEL 7 § 3 mom. 1.1.1996 alkaen TEL 7 e §

Lisää tietoa aiheesta

ETK:n yleiskirje A 8/90