Yksityisoppikoulun lämmittäjä TEL:n piirissä ennen 1.1.1963

Tiivistelmä päätöksen sisällöstä

Hakija oli työskennellyt yksityisoppikoulun kannatusyhdistyksen palveluksessa talonmies-lämmittäjänä elokuusta 1953 heinäkuuhun 1969. Eläkelaitos katsoi, ettei hakijalla ole oikeutta TEL:n mukaiseen eläkkeeseen ko. työsuhteen perusteella, koska se kuului VEL:n piiriin.

ELK katsoi, että hakijalla oli vasta 1.1.1963 voimaan tulleen yksityisoppikouluasetuksen muuttamisesta annetun asetuksen nojalla ollut oikeus saada koulun varoista eläkettä, johon eläkkeeseen koululla oli ollut oikeus saada valtionapua 75 prosenttia. Hakijalla on näin ollen vasta 1.1.1963 alkaen ollut oikeus TEL 1 §:n 1 momentin 3 kohdassa, sellaisena kuin se oli 8.7.1961 annetussa laissa, tarkoitettuun muussa laissa suurimmaksi osaksi julkisista varoista kustannettavaksi säädettyyn eläketurvaan. Tätä ennen hakijan oikeus eläkkeeseen määräytyi TEL:n perusteella.

Lainkohdat

Yksityisoppikouluasetus 32 §