Sairausvakuutustoimiston johtajalla ei valitusoikeutta takautuvasti myönnetyn eläkkeen maksamispäätöksestä

Tiivistelmä päätöksen sisällöstä

Sairausvakuutustoimiston johtaja valitti takautuvasti myönnetyn työkyvyttömyyseläkkeen maksamista koskevasta päätöksestä. Hän ilmoitti, että sairausvakuutustoimiston aikaisempi päivärahailmoitus oli ollut virheellinen ja vaati, että samalta ajalta maksettujen sairausvakuutuspäivärahojen määrä suoritettaisiin sairausvakuutusrahastolle.

ELK jätti valituksen tutkimatta, koska sairausvakuutustoimiston johtajalla ei ole oikeutta edustaa Kansaneläkelaitosta tässä asiassa ja kun hänellä ei myöskään ole oikeudellista etua valvottavanaan eikä häntä voida pitää asianosaisena.

Lainkohdat

TEL 21 §

Lisää tietoa aiheesta

Työeläke 1/78, 4/79, 2/75 Samanlainen ratkaisu ELK113/81