Oikeuskäytäntö

Työeläkejärjestelmän keskeisin oikeuskäytäntö muodostuu vakuutusoikeuden ja työeläkeasioiden muutoksenhakulautakunnan päätöksistä. Lisäksi löytyy valikoituja, työeläkejärjestelmään liittyviä keskeisiä ratkaisuja Euroopan unionin tuomioistuimelta ja merkittäviä Eläketurvakeskuksen antamia yksityisen puolen työeläkelakien soveltamispäätöksiä ja –lausuntoja.

Työntekijöiden vapaa liikkuvuus – Yhdenvertainen kohtelu – Sellaisille avustustyöntekijöille suoritettavat perhe-etuudet, jotka ottavat perheenjäsenensä mukaansa kolmanteen maahan, johon heidät on lähetetty työskentelemään – Peruuttaminen – SEUT 288 artiklan toinen kohta – Unionin säädökset – Asetusten ulottuvuus – Kansallinen säännöstö, jonka henkilöllinen soveltamisala on laajempi kuin asetuksen henkilöllinen soveltamisala ‒ Edellytykset – Asetus (EY) N:o 883/2004 – 11 artiklan 3 kohdan a ja e alakohta – Soveltamisala – Jäsenvaltion kansalainen, joka on toiseen jäsenvaltioon sijoittautuneen työnantajan palveluksessa oleva avustustyöntekijä, joka lähetetään työskentelemään kolmanteen maahan – 68 artiklan 3 kohta – Perhe-etuuksien hakijan oikeus tehdä yksi ainoa hakemus ensisijaisesti toimivaltaisen jäsenvaltion laitokselle tai toissijaisesti toimivaltaisen jäsenvaltion laitokselle

Tiivistelmä päätöksen sisällöstä

Ennakkoratkaisupyynnössä oli kyse muun muassa asetuksen 883/2004 11 artiklan 3 kohdan a alakohdan ja e alakohdan tulkinnasta. 

Saksalainen QY asui lapsineen Saksassa. QY solmi itävaltalaisen työnantajan kanssa työsuhteen avustustyöstä Ugandassa. Ennen Ugandan työtä ja sen jälkeen QY vietti perehdytysjakson ja uudelleen yhteiskuntaan sopeutumisen jakson Itävallassa. Hän kuului alueelliseen sairaskassaan Itävallassa.

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin tiedusteli unionin tuomioistuimelta, oliko QY:n katsottava olevan palkkatyössä Itävallassa, tai jos näin ei ole, onko katsottava, että tämän työntekijän tilanne kuuluu asetuksen 11 artiklan 3 kohdan e alakohdan soveltamisalaan.

Tapauksessa tuomioistuin katsoi, että työntekijän tilanteella oli riittävän läheinen liityntä Itävaltaan ja työntekijään sovellettiin Itävallan lainsäädäntöä asetuksen 883/2004 11 artiklan 3 kohdan a alakohdan perusteella.

Tuomioistuin myös katsoi, että perhe-etuuksien osalta sovellettiin täytäntöönpanoasetuksen 987/2009 sisältämiä määräyksiä liittyen perhe-etuushakemuksen käsittelyyn toimivaltaisissa laitoksissa.

Tuomiolauselma

Lainkohdat

Asetus 883/2004 11 artiklan 3 kohdan a ja e alakohta, asetus 987/2009 60 artiklan 2 ja 3 kohta, SEUT 288 artiklan toinen kohta, SEUT 45 ja SEUT 48 artikla