Oikeuskäytäntö

Työeläkejärjestelmän keskeisin oikeuskäytäntö muodostuu vakuutusoikeuden ja työeläkeasioiden muutoksenhakulautakunnan päätöksistä. Lisäksi löytyy valikoituja, työeläkejärjestelmään liittyviä keskeisiä ratkaisuja Euroopan unionin tuomioistuimelta ja merkittäviä Eläketurvakeskuksen antamia yksityisen puolen työeläkelakien soveltamispäätöksiä ja –lausuntoja.

eläkkeeseen oikeuttavat ansiot

Tiivistelmä päätöksen sisällöstä

TELK muutti eläkelaitoksen antamaa päätöstä. A:n työansiot, yhteensä 4 984,70 euroa, jotka on maksettu A:lle 15.2.2019, on kohdennettava 1.2.2019 aiemmalle ajalla ja otettava vanhuuseläkettä 1.2.2019 alkaen määrättäessä eläkkeeseen oikeuttavina huomioon.

TyEL 12 §:n 1 momentin mukaan jos vanhuuseläke alkaa työntekijän alimman vanhuuseläkeiän täyttämistä seuraavan kalenterikuukauden alusta, vanhuuseläkkeen määrä on eläkkeen alkamisajankohtaan mennessä ansaittu eläke. Ansaitussa eläkkeessä otetaan työansioista huomioon ennen vanhuuseläkkeen alkamisajankohtaa maksetut työansiot.

TyEL 12 §:n 2 momentin mukaan tämän lain mukaan myönnetyn ensimmäisen vanhuuseläkkeen alkamiskuukauden aikana maksetut työansiot työskentelystä, joka on päättynyt ennen mainitun vanhuuseläkkeen alkamista, otetaan huomioon vanhuuseläkkeen määrässä sen alkamisesta lukien.

TyEL 13 §:n 3 momentin mukaan vanhuuseläkkeen aikana alkaneen työsuhteen työansioista sekä muissa kuin 12 §:n 2 momentin mukaisissa tilanteissa vanhuuseläkkeen aikana maksetuista työansioista karttunut eläke myönnetään hakemuksesta aikaisintaan työntekijän vakuuttamisvelvollisuuden yläikärajan täyttämistä seuraavan kalenterikuukauden alusta.

TyEL 4 §:n 2 momentin 2 kohdan mukaan laki ei koske työsuhdetta sen kalenterikuukauden jälkeen, jona vuonna 1957 tai sitä ennen syntynyt työntekijä täyttää 68 vuotta. A:n osalta vakuuttamisvelvollisuuden yläikäraja on 68 vuotta.

TyEL 71 §:n mukaan eläkkeen perusteena oleva työansio katsotaan sen kalenterikuukauden ansioksi, jona se on maksettu (maksuperiaate). Jos työansion katsominen sen maksamiskuukauden ansioksi vääristää eläkkeen määrää, työansio voidaan katsoa sen kalenterikuukauden ansioksi, jona se on ansaittu.

Saadun selvityksen mukaan A on täyttänyt 68 vuotta 31.1.2019 ja hänelle on eläkelaitoksen 31.1.2019 antamalla päätöksellä myönnetty vanhuuseläke 1.2.2019 alkaen vanhuuseläkkeen aikana maksetuista työansioista. Tammikuun 2019 jälkeen maksetuista työansioista A:lle ei ole katsottu karttuvan eläkettä TyEL:n nojalla.

A:lle on vanhuuseläkkeen alkamisen 1.2.2019 jälkeen maksettu 15.2.2019 yhteensä 4 984,70 euroa TyEL 70 §:n mukaisia eläkkeeseen oikeuttavia työansioita, jotka perustuvat ansainta-aikaan ennen eläkkeen alkamista. Eläketapahtuman 31.1.2019 perusteella A:lle on myönnetty vanhuuseläke 74,07 euroa kuukaudessa ja eläkkeen määrässä on huomioitu kaikki A:lle saman eläketapahtuman perusteella myönnetyt lakisääteiset työeläkkeet. A:lle on aiemmin myönnetty vanhuuseläke, jonka määrä on 2 457,29 euroa kuukaudessa 1.2.2019 alkaen.

TELK totesi, että A:lle 31.1.2019 jälkeen maksetut TyEL 70 §:n mukaiset työansiot eivät oikeuta eläkkeeseen, ellei niiden katsominen maksamiskuukauden ansioksi vääristä eläkkeen määrää TyEL 71 §:n tarkoittamalla tavalla. TyEL 71 §:n mukaan kyseiset ansiot on katsottava niiden kalenterikuukausien ansioiksi, jos eläkkeen määrä muutoin vääristyy.

TyEL 71 §:ää koskevan hallituksen esityksen (HE 45/2005 yksityiskohtaiset perustelut) mukaan eläkkeen määrään vääristymisellä tarkoitettaisiin olennaista eroa eläkkeen määrässä. TyEL 71 §:ää muutettiin 1.1.2019 alkaen niin, että aiemmin pykälässä mainittu kalenterivuosi muutettiin kalenterikuukaudeksi. Muutosta koskevan hallituksen esityksen (HE 87/2018) mukaan ehdotetuilla muutoksilla ei ole tarkoitus muuttaa nykyistä vakiintunutta soveltamis- ja oikeuskäytäntöä siitä, minkä suuruisen ansion katsotaan vääristävän eläkkeen määrää.

Vakuutusoikeuden ratkaisujen (mm. 8.11.2019/Dnro 4587/2018/4118) ja Eläketurvakeskuksen soveltamisohjeiden (mm. Työansion kohdentamisessa on pääsääntö maksuperiaate, soveltamisohje, Julkaisuaika 1.1.2019) mukaan eläkkeen määrä vääristyy, jos kohdennettava työansio, esimerkiksi tulospalkkio, on määrältään suurempi kuin henkilön kuukausieläke viisinkertaisena. Eläketurvakeskuksen soveltamisohjeiden (mm. edellä mainittu soveltamisohje kohta 2.2) kuukausieläkkeen määrää tarkasteltaessa otetaan huomioon kaikki eläkkeensaajalle saman eläketapahtuman perusteella myönnetyt lakisääteiset työeläkkeet.

TELK katsoi, että A:n eläkkeen määrä vääristyy, kun TyEL 70 §:n mukaisia työansioita ei oteta huomioon eläkettä määrättäessä. TyEL 70 §:n mukaan eläkkeen perusteena olevaa työansiota määrättäessä otetaan huomioon palkka, tulospalkkio tai muu vastike, joka on maksettu tai sovittu maksettavaksi korvauksena työstä. A:n osalta ei ole epäselvää, että hänelle 15.2.2019 maksetut yhteensä 4 984,70 euroa on eläkkeen perusteena oleva työansio.

Edellä mainitun perusteella TELK katsoi, että A:n eläkkeen vääristymistä on arvioitava niin, hänelle 15.2.2019 maksettua työansiotaan, 4 984,70 euroa, verrataan hänelle 1.2.2019 alkaen myönnetyn kuukausieläkkeen, 74,07 euroa, määrään. Eläketapahtumapäivä on 31.1.2019 ja tämän eläketapahtuman perusteella otetaan huomioon kaikki A:lle saman eläketapahtuman perusteella myönnetyt lakisääteiset työeläkkeet. Tällä tavoin arvioituna kohdennettava työansio on huomattavan paljon määrältään suurempi kuin kuukausieläke viisinkertaisena, jota kohdennettavan työansion ja kuukausieläkkeen suhdetta vakuutusoikeuden ratkaisuissa ja Eläketurvakeskuksen ohjeissa on pidetty ratkaisuperusteena.     

TELK katsoi, että A:lle 15.2.2019 maksetut ansiot, 4 984,70 euroa, on TyEL 71 §:n tarkoittamalla tavalla kohdennettava ansainta-ajalle ja otettava huomioon eläkettä 1.2.2019 alkaen määrättäessä. 

TELK:n päätös on lainvoimainen. 

Lainkohdat

Työntekijän eläkelaki 4 §, 12 §, 13 §, 70 § ja 71 §