Työskentelyn kuuluminen työntekijän eläkelain soveltamisalaan

Tiivistelmä päätöksen sisällöstä

B vaati muutosta Eläketurvakeskuksen päätökseen, jolla A:n työskentelyn T:mi B:lle ajalla 15.–31.10.2017 on päätetty kuuluvan työntekijän eläkelain (TyEL) soveltamisalaan. Työnantaja on T:mi B.

B:n mukaan hänellä ja A:lla ei ole ollut työsuhdetta. Osuuskunta Y välitti kuljettajan hänen autoonsa antaen ennalta tiedon, että Y hoitaa tuuraajan ja tarvittavat yrittäjän eläkelain (YEL-) ja TYEL-maksut sekä muut kevytyrittäjän lakisääteiset maksut.

TELK hylkäsi B:n valituksen. Äänestysratkaisu (3 - 3). Eriävien mielipiteiden mukaan A toimi yrittäjänä työskennellessään T:mi B:lle.

Työnantaja on velvollinen järjestämään ja kustantamaan työntekijälleen tämän lain mukaisen eläketurvan Suomessa tehdystä työstä, jollei jäljempänä muuta säädetä. Työntekijä on velvollinen osallistumaan eläketurvansa kustantamiseen työntekijän työeläkevakuutusmaksulla.                        

TyEL:ssa työsuhteella tarkoitetaan työsopimuslain 1 luvun 1 §:n mukaiseen työsopimukseen perustuvaa työsuhdetta. Laki ei koske työsuhdetta sellaista työsuhdetta, jossa työnantaja maksaa tässä laissa tarkoitettua työansiota kalenterikuukauden aikana yhteensä vähemmän kuin 58,19 euroa vuoden 2017 tasossa ilmaistuna.

Työsopimuslain 1 §:n mukaan lakia sovelletaan sopimukseen (työsopimus), jolla työntekijä tai työntekijät yhdessä työkuntana sitoutuvat henkilökohtaisesti tekemään työtä työnantajan lukuun tämän johdon ja valvonnan alaisena palkkaa tai muuta vastiketta vastaan. Lakia on sovellettava, vaikka vastikkeesta ei ole sovittu, jos tosiseikoista käy ilmi, että työtä ei ole tarkoitettu tehtäväksi vastikkeetta. Lain soveltamista ei estä pelkästään se, että työ tehdään työntekijän kotona tai hänen valitsemassaan paikassa eikä sekään, että työ suoritetaan työntekijän työvälineillä tai -koneilla.

A on katsonut olleensa osuuskunta Y:n vuokratyöntekijä ajaessaan B:n kuorma-autoa. TELK totesi, että vuokratyösuhteessa on kolme osapuolta: työntekijä, vuokrayritys ja käyttäjäyritys. Vuokrayritys on työntekijän työnantaja ja maksaa työntekijän palkan. Käyttäjäyritys on se, jonka johdon ja valvonnan alaisuudessa työ tehdään. B ja osuuskunta Y ovat katsoneet A:n toimineen niin sanottuna kevytyrittäjänä ajaessaan B:n autoa, eikä asiassa ole saatu sellaista selvitystä, josta voitaisiin päätellä A:n olleen vuokratyöntekijä.

Osuuskunta Y:n ja B:n esittämän osalta TELK totesi, ettei laissa ole määritelty kevytyrittäjää. Työnantajan on vakuutettava työntekijä TyEL:n mukaan kyseisen lain soveltamisalasäännösten perusteella. Yrittäjän on otettava YEL:n mukainen vakuutus, jos yrittäjän toiminta täyttää kyseisen lain edellytykset.

TELK totesi, että A ei ole autonkuljettajan työssä toiminut yrittäjänä, vaan työsuhteessa. Työn on katsottava tehdyn B:n hyväksi ja A:lle on maksettu työstä vastike. B:llä on ollut myös mahdollisuus johtaa ja valvoa A:n työtä siten, että työsopimuslain edellytykset täyttyvät. Näistä syistä TELK katsoi, että A on tehnyt työn ajalla 15.–31.10.2017 B:lle työsopimuslain tarkoittamassa työsuhteessa, joka kuuluu TyEL:n piiriin.

Lainkohdat

Työntekijän eläkelaki 1 §, 2 § ja 4 §