Sovellettava lainsäädäntö - asuinpaikan lainsäädännön soveltaminen - työ kolmannen valtion lipun alla

Tiivistelmä päätöksen sisällöstä

Tuomioistuin on 8.5.2019 antanut ratkaisunsa asiassa SF vastaan Inspecteur van de Belastingdienst. 

Asiassa oli erimielisyyttä siitä, kuuluuko SF Alankomaiden lakisääteiseen sosiaalivakuutukseen ajalla 13.8.–31.12.2013. Latviassa asuva Latvian kansalainen SF työskenteli tuolloin Alankomaihin sijoittautuneen yrityksen palveluksessa Bahaman lipun alla purjehtivalla aluksella, joka purjehti tuona aikana Pohjanmeren mannerjalustan Saksalle kuuluvalla vyöhykkeellä.

Alankomaiden ylin tuomioistuin, jolle riita oli siirtynyt, katsoi, että vaikka työskentelyn kyseessä olevana aikana ei voida katsoa tapahtuneen unionin jäsenvaltion alueella, kyseisen jäsenvaltion alueeseen on kuitenkin olemassa riittävän läheinen liityntä, mikä merkitsee sitä, että asetusta N:o 883/2004 sovelletaan käsiteltävään asiaan. Tuomioistuin katsoo myös SF:n kuuluvan kyseisen asetuksen henkilölliseen soveltamisalaan. Tuomioistuimen mukaan kun työntekijä harjoittaa palkkatyötä kolmannen valtion lipun alla purjehtivalla aluksella, työ ei kuulu asetuksen N:o 883/2004 11 artiklan 3 kohdan a–d alakohdan eikä 4 kohdan soveltamisalaan. Tuomioistuin katsoo kuitenkin, että tällainen tilanne voi  kuulua asetuksen 11 artiklan 3 kohdan e alakohdan soveltamisalaan, jonka mukaan muihin kuin kyseisen 11 artiklan 3 kohdan a–d alakohdassa tarkoitettuihin henkilöihin sovelletaan asuinjäsenvaltion lainsäädäntöä. Tästä tulkinnasta on kuitenkin erimielisyyttä, mistä syystä asiassa pyydettiin ennakkoratkaisua.

Unionin tuomioistuin pohti tuomiossaan, koskeeko 11 artiklan 3 kohdan e alakohta vain henkilöitä, jotka eivät ole taloudellisesti aktiivisia, vai voitaisiinko sitä soveltaa myös SF:n tapaisiin henkilöihin, joihin ei sovellu asetuksen II osaston muut lainvalintasäännöt. Tuomioistuin päätyi siihen, että ko. e alakohtaa voidaan soveltaa myös muihin kuin vain ei-taloudellisesti aktiivisiin henkilöihin, jolloin tämän kaltaisessa tilanteessa lainvalinta ohjautuisi työntekijän asuinvaltioon.

Alkuperäinen tuomio 

Lainkohdat

Asetus 883/2004 11 artikla 3 kohta e alakohta