Kolmansien maiden kansalaiset - laillinen asuinpaikka - lainvalintasääntöjen soveltaminen

Tiivistelmä päätöksen sisällöstä

Tuomioistuin on antanut ratkaisunsa asiassa Balandin, joka koskee kolmansien maiden kansalaisia.

Kyse oli tilanteesta, jossa kolmannen maan kansalaiset työskentelivät eri EU-maissa EU-työnantajan palveluksessa. He asuivat EU:n ulkopuolella ja oleskelivat EU:ssa vain lyhytaikaisesti.

Epäselvää oli, voidaanko heihin soveltaa koordinaatiosäännösten lainvalintasääntöjä, sillä ei ollut varmaa, soveltuuko asetus 1231/2010 koordinaatioasetusten ulottamista koskemaan kolmansien maiden kansalaisia myös heihin. Kyse oli asetuksen 1231/2010 1 artiklan käsitteestä laillinen asuinpaikka, eli miten tätä käsitettä pitäisi tulkita. Osa asetuksen kieliversioista viittasi siihen, että oleskelun pitäisi olla pidempiaikaisempaa ja vakituisempaa ja osa kieliversioista viittaa vain lähinnä oleskeluun.

Tuomioistuin totesi, että kolmansien maiden kansalaisia koskevan asetuksen 1231/2010 käsite laillinen asuinpaikka ja sosiaaliturva-asetusten käsite asuinpaikka eivät ole yhteneväisiä.

Tärkeää ei ole, miten kauan henkilö on ollut tietyn jäsenvaltion alueella tai onko henkilöllä asuinpaikka kolmannessa maassa.

Tuomioistuin viittaa komission perusteluteksteihin: Koordinaatiosäännösten aktivoimiseksi riittää, että ” tällaisten kansalaisten on asuttava laillisesti jäsenvaltion alueella ja että heillä on näin ollen oltava siellä määräaikainen tai pysyvä oleskeluoikeus.”  Komission perusteluissa täsmennetään myös, että ”näiden kansalaisten ei välttämättä tarvitse täyttää asuinpaikkaa koskevaa edellytystä voidakseen vaatia asetuksen N:o 883/2004 säännösten perusteella oikeuksia toisessa jäsenvaltiossa vaan he voivat vain olla liikkeellä muualla edellyttäen, että heidän olemisensa tämän toisen jäsenvaltion alueella on kyseisen valtion maahantuloa ja oleskelua koskevan lainsäädännön mukaista.”

Lopputulos oli, että Balandin ja muut kantajat voivat vedota koordinaatiosäännöksiin ja ennakkoratkaisutuomioistuimen tulee miettiä, soveltuuko usean maan työskentelyn säännöt.

Lainkohdat

Asetus 883/2004 Asetus 1231/2010 artikla 1

Lisää tietoa aiheesta

Alkuperäinen tuomio http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=210185&pageIndex=0&doclang=fi&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=3999326