Sovellettava lainsäädäntö - lähettämisen edellytykset - kielteinen päätös

Tiivistelmä päätöksen sisällöstä

Tuomio koskee sovellettavaa lainsäädäntöä ja lähettämisen edellytyksiä.

Bulgarian laitos oli antanut kielteisen päätöksen sovellettavaa lainsäädäntöä koskevassa asiassa. Walltopia yrityksen työntekijälle ei myönnetty todistusta, sillä laitos katsoi, ettei työntekijä ole ennen lähettämistä Bulgariasta UK:hon ollut perusasetuksen 12.1 artiklan ja  täytäntöönpanoasetuksen 14.1 artiklan mukaisesti 1 kk ajan vakuutettu Bulgariassa ennen lähettämistä. Bulgarian tuomioistuin mietti, riittääkö mm. työntekijän kansalaisuus, jotta hänen voitaisiin katsoa täyttäneen lähettämisen kriteerit.

Tuomioistuin katsoi työntekijän olleen ko. artiklojen mukaisesti jäsenvaltion lainsäädännön alainen (‘just before the start of his employment … already subject to the legislation of the Member State in which his employer is established’), vaikka häntä ei oltu vakuutettu mutta koska työntekijän asuinpaikka oli Bulgariassa. Tuomioistuin vetosi osittain siihen, että asetuksen perusteella henkilön pitää olla yhden jäsenvaltion lainsäädännön alainen, eikä työntekijän oltu osoitettu olleen muunkaan valtion lainsäädännön alainen. Asuinpaikan tutkimisen tuomioistuin jätti paikalliselle tuomioistuimelle.

Vaikka työntekijä ei ollut asuinvaltiossaan vakuutettu, hän täytti artiklan 14.1 vaatimuksen siitä, että kuului lähtövaltion lainsäädännön alaisuuteen pelkän asumisen kautta artiklan 11.3e perusteella.

Lainkohdat

Asetus 883/2004 artikla 12 Asetus 987/2009 artikla 14

Lisää tietoa aiheesta

Alkuperäinen tuomio http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=207011&pageIndex=0&doclang=fi&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=3997811