YEL-vakuutus, vuokratulot, työpanososinko, työpanoksen määrä

Tiivistelmä päätöksen sisällöstä

TELK hylkäsi A:n valituksen eläkelaitoksen päätöksestä, jolla hänet vakuutettiin yrittäjän eläkelain (YEL) mukaisesti 1.1.2014 alkaen.

A on vaatinut YEL-vakuutuksen alkamaan 4.9.2017. A on pyytänyt huomioimaan, että vaikka työpanososinko edellyttää työskentelyä, niin sen määrä on ollut niin pieni, ettei hän katso olevansa vakuuttamisvelvollinen.

YEL 4 §:ssä on säädetty, että YEL:n mukaan vakuutetaan henkilö, joka työskentelee yrittäjänä siinä määrin, että hänen vuotuisen työtulonsa voidaan arvioida nousevan vähintään laissa määrättyyn rajaan. Vakuuttamisen alaraja on ollut 7 431,00 euroa vuonna 2014, 7 502,14 euroa vuonna 2015, 7 557,18 euroa vuonna 2016 ja 7 645,25 euroa vuonna 2017.

YEL 112 §:n 1 momentin mukaan eläkelaitos vahvistaa yrittäjälle vakuutuksen alkaessa yrittäjän työpanosta vastaavan vuotuisen työtulon. Työtulo on se palkka, joka kohtuudella olisi maksettava, jos hänen tässä laissa tarkoitettua yrittäjätoimintaansa suorittamaan olisi palkattava vastaavan ammattitaidon omaava henkilö, tai se korvaus, jonka muutoin voidaan katsoa keskimäärin vastaavan sanottua työtä.

A on hakenut 7 650 euron vuotuisen työtulon mukaan YEL-vakuutusta 4.9.2017 alkaen. A on Kiinteistöpalvelu A Oy:n toimitusjohtaja ja omistaa 60 yrityksen 150 osakkeesta, loput osakkeista omistavat hänen puolisonsa ja lapsensa. Kyse on perheyrityksestä, joka vuokraa asunto-osakkeita. Yrityksen liikevaihto on ollut noin 100 000 euroa vuodessa, joka muodostuu vuokratuloista. A on kertonut tehneensä vuosittain yksi tai kaksi vuokrasopimusta ja työskennelleensä keskimäärin yhdestä kahteen tuntia viikossa.

Verotietojen mukaan A:lla on ollut vakuuttamattomia ansiotuloja vuonna 2012 yhteensä 12 000 euroa, vuonna 2013 yhteensä 12 200 euroa, vuonna 2014 yhteensä 20 850 euroa, vuonna 2015 yhteensä 21 000 euroa ja vuonna 2016 yhteensä 17 000 euroa.

TELK totesi, että A:n työskentely yrityksessä ei kuulu työntekijän eläkelain piiriin vaan sitä arvioidaan yrittäjätoimintana. YEL:n mukaan vakuutetaan ennen kaikkea yrittäjän työpanoksen arvoa, joka ei ole sama asia kuin työntekijäasemassa saatu palkka tai mitä yrittäjä saa tuloksena yrittäjätoiminnastaan. Vakuuttamisedellytysten täyttymistä arvioidaan kokonaisuutena ottaen huomioon muun muassa yrittäjän työskentelyyn käyttämä aika, toiminnan laajuus ja yritystoiminnan liikevaihto. Vakuuttamisvelvollisuus koskee yhtä lailla myös sivutoimista yrittäjätoimintaa.

TELK totesi, että A:n yritystoiminnassa ei ole todettavissa tapahtuneen erityistä muutosta vuosien 2014 ja 2017 välisenä aikana. TELK katsoi A:n työskentelystä, työpanososingosta ja yrityksen liikevaihdosta esitettyjen tietojen perusteella, että A:n yritystoiminta on ollut niin laajaa, että se on kuulunut YEL:n piiriin 1.1.2014 alkaen.

Lainkohdat

Yrittäjän eläkelaki 4 § ja 112 § 1 momentti