Apurahan vakuuttaminen, taiteellinen toiminta

Tiivistelmä päätöksen sisällöstä

TELK kumosi eläkelaitoksen päätöksen vakuuttamishakemuksen hylkäämisestä. A:lle 2.12.2016 myönnetty apuraha vuosille 2017–2018 on vakuutettava maatalousyrittäjän eläkelain (MYEL) nojalla.

MYEL 8 a §:n 1 momentin mukaan tässä laissa apurahansaajalla tarkoitetaan Suomessa asuvaa henkilöä, joka olematta työsuhteessa apurahan myöntäjään tekee Suomessa tieteellistä tutkimusta tai harjoittaa taiteellista toimintaa hänelle Suomesta henkilökohtaisesti myönnetyn apurahan turvin. Sama koskee henkilöä, joka vastaavasti työsuhteessa olematta tekee työtä tutkija- tai taiteilijaryhmässä, jolle apuraha on myönnetty. Edellä tarkoitettuna apurahansaajana pidetään myös henkilöä, joka työsuhteessa ollessaan tai yrittäjätoimintaa harjoittaessaan saa apurahan työsuhteesta tai yrittäjätoiminnasta erillään tehtävää tutkimusta tai taiteellista toimintaa varten.

MYEL 8 a §:n 3 momentin mukaan edellä tarkoitettuna tieteellisen tutkimuksen tekemisenä tai taiteellisen toiminnan harjoittamisena ei pidetä ammatilliseen perustutkintoon, ammattikorkeakoulututkintoon tai alempaan tai ylempään korkeakoulututkintoon liittyvää opiskelua tai opinnäytetyötä.

Lain esitöissä MYEL 8 a § koskevien yksityiskohtaisten perustelujen (HE 92/2008 vp) mukaan apurahoina voisivat lähinnä tulla kysymykseen taiteellista toimintaa harjoittavalle tai tutkimustyötä tekevälle myönnetyt työskentelyapurahat sekä tietyn työn tekemistä varten myönnetyt kohde- ja projektiapurahat siltä osin kuin apurahaa tai osaa apurahasta ei ole tarkoitettu esimerkiksi työvälineiden hankkimiseen tai matkakulujen korvaamiseen. Pelkkien kulujen kattamiseksi myönnetty apuraha, kuten esimerkiksi apuraha jonkin soittimen hankkimiseksi, ei olisi pykälän tarkoittama apuraha. Tunnustukset elämäntyöstä tai muut vastaavat palkintotyyppiset apurahat tai opiskelua varten myönnetyt stipendit eivät myöskään olisi pykälässä tarkoitettuja apurahoja.

Esitöiden mukaan pykälän 3 momentissa tarkennettaisiin sitä, mitä edellä pykälässä tieteellisen tutkimuksen tekemisellä tai taiteellisen toiminnan harjoittamisella tarkoitetaan. Momentin mukaan tieteellisen tutkimuksen tekemisenä tai taiteellisena toiminnan harjoittamisena ei pidettäisi ammatilliseen perustutkintoon, ammattikorkeakoulututkintoon tai alempaan tai ylempään korkeakoulututkintoon liittyvää opiskelua tai edellä mainittuihin tutkintoihin liittyvää opinnäytetyötä.

Koneen Säätiö on myöntänyt 2.12.2016 A:lle henkilökohtaisen apurahan yhteensä 56 640 euroa hänen hankkeelleen ”X:n kansainvälisen vierasateljeen toiminnan kehittäminen vuosina 2017 ja 2018 ” Apurahapäätöksen mukaan apurahaan sisältyy henkilökohtaisia kuukausiapurahoja 24 x 2 360 euroa ja muita kuluja 0 euroa. Myönnettyyn apurahaan voi sisältyä kuluja. Koneen Säätiö on 29.12.2016 antanut eläkelaitokselle apurahailmoituksen A:lle 2.12.2016 myöntämästään apurahasta kahden vuoden työskentelyyn. Ilmoituksen mukaan apurahan käyttötarkoitus on kansainvälisen vierasateljeen toiminnan kehittäminen eikä apurahaa ole myönnetty työryhmälle.

Koneen Säätiön apurahapäätöksestä toimitetun lisäselvityksen mukaan apuraha on myönnetty otsikon mukaisesti käyttötarkoitukseen ”taiteellinen työ/siihen pohjautuva työ/2-vuotinen hanke”, jossa X:n vierasateljeen tarkoituksena on seuraavien kahden vuoden aikana kehittää ja tukea rohkeasti eri taiteenalojen kontekstissa tapahtuvia ilmiöitä ja niihin liittyviä produktioita sekä kehittää taiteilijoiden ja eri alojen toimijoiden yhteistoimintaa kutsumalla vieraaksi ateljeehen eri alojen huipputaiteilijoita residenssikontekstissa. Tarkoituksena on kehittää myös uudenlaisia yhteisötaiteen muotoja, joissa kaupunkilaiset voisivat olla osallisina.

A on apurahansaajan vakuutushakemuksessaan ilmoittanut apurahan käyttötarkoitukseksi X:n kansainvälisen vierasateljeen toiminnan kehittäminen vuosina 2017 ja 2018. Lisätiedoissa A on ilmoittanut, että toiminnan kehittäminen pitää sisällään hänen osaltaan osallistumisen taiteilijavieraiden taiteellisiin produktioihin, alkaen suunnittelusta teosten toteuttamiseen, näyttelyiden suunnitteluun ja rakentamiseen sekä esiintymiseen erilaisissa produktioissa, kuten esimerkiksi yhteisötaiteen performansseissa, konserteissa ja muissa tilaisuuksissa. Valituksessaan A on korostanut, että hänen toimintansa apurahan tarkoittamassa kontekstissa on osa taiteellista toimintaa, jossa hän on itse asettanut apurahan tarkoittamalle kehittämistyölle tietyt taiteelliset päämäärät sekä kansainvälisen taiteilijayhteistyön ja verkostoitumisen kehittämisen taiteilijana, kuten myös täysin uudenlaisten taiteellisten sisältöjen luomisen residenssi-kontekstissa.

Esitetyn ansioluettelon mukaan A on metallitaiteilija ja hän on toiminut laajasti taiteen alalla sekä muun muassa vuodesta 1994 alkaen X:n kansainvälisen vierasateljeen perustajajäsenenä ja tuottajana (freelance) sekä taiteellisena johtajana. Vierasateljeen toiminnan suunnittelu ja toteutus vuosina 1994–2015 on toteutunut yhteistyössä kaupungin, Taiteen edistämiskeskuksen ja Svenska Kulturfondenin kanssa.

MYEL:ssa ja lain esitöissä ei ole tarkemmin määritelty taiteellisen toiminnan harjoittamisen sisältöä ja vaatimusta siitä, minkälaista työskentelyä taiteellisen toiminnan harjoittamisen tulee olla. Erikseen on säädetty, että taiteellisen toiminnan harjoittamisena ei pidetä ammatillisen tai korkeakoulujen peruskoulutukseen liittyvää opiskelua tai näihin opintoihin liittyvää opinnäytetyötä. Lisäksi apurahan käyttötarkoituksen osalta on todettu, että lain piiriin eivät kuulu työvälineiden hankkimista tai matkakulujen korvaamista varten myönnetyt apurahat tai niiden osat sekä pelkästään kulukorvauksiin myönnetty apuraha.

Taiteellisen toiminnan harjoittamisen voidaan perinteisesti katsoa koskevan työskentelyä taiteellisen teoksen valmistamiseksi, mutta käsitteenä taiteellisen toiminnan harjoittaminen on laaja ja sen voidaan katsoa pitävän sisällään laajemminkin taiteellisen toiminnan harjoittamista, jos siinä vaaditaan luovuutta. Pelkästään hallinnollisen toiminnan, kuten esimerkiksi toiminnan johtamiseen ja organisoimiseen liittyvien tehtävien, ei voida kuitenkaan katsoa olevan taiteellista toimintaa.

TELK totesi, että esitetyn selvityksen mukaan myönnetyn apurahan käyttötarkoituksena on työskentely vierasateljeen toiminnan kehittämishankkeessa, jossa A:n voidaan katsoa työskentelevän omaa taiteilijataustaansa ja osaamistaan hyödyntäen muun muassa vierasateljeessa tapahtuvan taiteellisen toiminnan kehittämistyössä ja tuottajana sekä myös itse osallistuen erilaisiin produktioihin. Kehittämistyöhön sisältyy uudenlaisten yhteisötaiteen muotojen ja taiteen ilmiöiden luomista. Koneen Säätiö on myöntänyt A:lle tähän työskentelyyn henkilökohtaisen työskentelyapurahan, eikä apurahaa ole myönnetty vain kulujen korvaamiseen. A on ilmoittanut, että hän ei ole työsuhteessa X:n kaupunkiin eikä tee myönnetyn apurahan käyttötarkoitukseen tarkoitettua työtä työsuhteessa taikka yrittäjänä. A:n ei ole todettu olevan työsuhteessa apurahan myöntäjään.

TELK totesi, että työeläkejärjestelmän keskeinen periaate on, että kaikesta ansiotoiminnasta tulee karttua eläkettä. Myös apurahasaajien saattaminen aikaisempaa kattavammin sosiaalivakuutusturvan piiriin on ollut vuonna 2009 MYEL:iin säädetyn apurahatyöskentelyä koskevan eläkelainsäädännön tarkoitus.

Eläkelaitos on aikaisemmin 29.12.2015 antamallaan lainvoimaisella päätöksellä vakuuttanut A:n apurahatyöskentelyn 1.2.2016–31.7.2016, johon Koneen Säätiö oli myöntänyt henkilökohtaisen työskentelyapurahan saamaan käyttötarkoitukseen.

TELK totesi, että arvioitaessa sitä, kuuluuko myönnetyn apurahan käyttötarkoitus lain soveltamisalaan, painoarvoa on annettava lain sanamuodon ja esitöiden lisäksi myös työeläkejärjestelmän periaatteille. Käytettävissä olevien tietojen perusteella TELK katsoi, että A:n työskentely X:n vierasateljeen toiminnan kehittämistyössä on kokonaisuutena arvioiden riittävässä määrin MYEL:n tarkoittamaa taiteellisen toiminnan harjoittamista ja kuuluu MYEL:n soveltamisalaan. Siten apuraha on vakuutettava MYEL 8 a §:n tarkoittamana apurahana.

Lainkohdat

Maatalousyrittäjän eläkelaki 8 a §