osa-aikaeläkkeen uudelleen laskeminen

Tiivistelmä päätöksen sisällöstä

TELK kumosi eläkelaitoksen päätöksen, jolla A:n osa-aikaeläkkeen määrä oli laskettu uudelleen 1.1.2016 alkaen osa-aikatyön ansioiden muuttumisen vuoksi. Ratkaisusta äänestettiin.

Valtion eläkelain (VaEL) 19 §:n 1 momentin 1 kohdan mukaan osa-aikaeläkkeen määrä tarkistetaan, jos osa-aikaeläkkeen saajan osa-aikatyön ansiotuloissa on tapahtunut pysyvä muutos, joka merkittävästi poikkeaa osa-aikaeläkettä määrättäessä huomioon otetuista 70 §:n mukaisella palkkakertoimella tarkasteluajankohdan tasoon tarkistetuista osa-aikatyön ansiotuloista.

Lain esitöiden (Hallituksen esitys 96/2011) yksityiskohtaisten perustelujen mukaan lain 19 §:ssä osa-aikatyön ansiotulojen merkittävällä muutoksella tarkoitettaisiin noin 15 prosentin muutosta. Hallituksen esityksessä ei ole määritelty muutoksen pysyvyyttä tarkemmin.

Hallituksen esityksen (173/2006) yksityiskohtaisten perustelujen mukaan, jos lain 19 §:n 2 momentin tarkoittama ansiotulojen muutos todettaisiin vasta vuosivalvonnassa eikä selvitystä muutoksen ajankohdasta saataisi, osa-aikaeläkkeen määrä tarkistettaisiin sen vuoden alusta lukien, jona ansiot ovat muuttuneet.

A:lle on 17.2.2015 annetulla päätöksellä myönnetty osa-aikaeläke 1.4.2015 alkaen. Osa-aikaeläkettä määrättäessä A:n vakiintunut ansiotulo on ollut 3 206,21 euroa kuukaudessa ja osa-aikatyön ilmoitetut ansiot 1 479,09 euroa kuukaudessa. Valituksenalaisella päätöksellä A:n osa-aikaeläkkeen määrä on tarkistettu takautuvasti 1.1.2016 alkaen, koska hänen osa-aikatyönsä ansiotuloissa on tapahtunut muutos, joka on tullut esille eläkelaitoksen vuosivalvonnan yhteydessä.

Vuoden 2016 palkkakertoimella tarkistettu A:n osa-aikatyön ansio on 1 489,94 euroa. Osa-aikatyön ansio 15 prosentilla korotettuna on 1 713,43 euroa. Eläkelaitoksen A:lle lähettämän ilmoituksen mukaan osa-aikaeläkkeen määrä tulee tarkistaa, jos kuukausiansiot nousevat yli 1 714,00 euron kuukaudessa.

Eläketurvakeskuksen rekisteritietojen mukaan A:n vuosiansio on vuonna 2016 ollut 21 336,97 euroa, josta laskettuna keskimääräinen kuukausiansio on ollut 1 778,08 euroa. A:n vuoden 2016 keskimääräinen ansio on näin ollen ollut 19,34 prosenttia suurempi kuin osa-aikaeläkepäätöksen mukainen osa-aikatyön kuukausiansio korotettuna vuoden 2016 tasoon.

A:n toimittaman selvityksen mukaan hän on alkuvuonna 2016 osallistunut työnantajansa velvoittamana operaatioon, jossa työajat ovat olleet poikkeukselliset. Operaation vuoksi A:n vuoro- ja kausilisät ovat olleet yli kaksi kolmasosaa suuremmat kuin normaalisti. Tältä ajalta eli noin neljältä kuukaudelta hänen ansionsa ovat nousseet yli 15 prosenttia, jonka hän olisi saanut ansaita osa-aikaeläkkeellä. A on toimittanut palkkaotteet kesäkuulta 2016, joulukuulta 2016 sekä huhtikuulta 2017, joista käy ilmi, että hänen keskimääräiset kuukausitulonsa ovat loppuvuonna 2016 ja alkuvuonna 2017 olleet taas alle ansaintarajan.

A:n vuoden 2016 osa-aikatyön keskimääräiset ansiotulot ovat poikenneet yli 15 prosenttia osa-aikaeläkettä määrättäessä huomioon otetuista, vuoden 2016 indeksitasoon tarkistetuista osa-aikatyön ansioista. TELK totesi, että A:n osa-aikatyön ansioissa on tapahtunut laissa tarkoitettu merkittävä muutos. Esitetyn selvityksen perusteella voidaan kuitenkin todeta, että hänen ansiotuloissaan tapahtunut muutos on rajoittunut alkuvuoteen 2016 ja kestänyt noin neljä kuukautta, jonka jälkeen tulot ovat pysyneet ansaintarajan alla loppuvuonna 2016 ja alkuvuonna 2017. Muutos A:n ansiotuloissa on johtunut poikkeuksellisesta työtilanteesta, johon A ei ole pystynyt itse vaikuttamaan ja joka on kestänyt vain noin neljän kuukauden ajan. Näin ollen TELK katsoi, että A:n ansiotuloissa tapahtunut merkittävä muutos ei ole ollut lain tarkoittamalla tavalla siten pysyvä, että hänen osa-aikaeläkkeensä olisi tarkistettava 1.1.2016 alkaen.

TELK:n päätös on lainvoimainen.

Lainkohdat

Julkisten alojen eläkelain voimaanpanolaki 17 §, Valtion eläkelaki 19 § sellaisena kuin se oli voimassa 31.12.2016 saakka