Pakkovakuuttaminen

Tiivistelmä päätöksen sisällöstä

TELK hylkäsi A:n valituksen Eläketurvakeskuksen (ETK) päätöksestä, jolla hänet on yrittäjän eläkelain (YEL) mukaisesti vakuutettu eläkelaitos X:ssä 1.1.2015 alkaen.

A vaati, että YEL:n mukaisesta vakuuttamisesta luovuttaisiin, koska hänen työskentelynsä on vuosina 2015 ja 2016 jäänyt alle vakuuttamisen alarajan. Hän on kertonut työskentelynsä olleen pienimuotoista, sivutoimista ja satunnaista.

YEL 1 §:n 2 momentin Suomessa asuvan ja toimivan yrittäjän on vakuutettava itsensä vanhuuden, työkyvyttömyyden ja kuoleman varalta siten kuin YEL:ssa säädetään. YEL 3 §:n 1 momentin mukaan yrittäjällä tarkoitetaan henkilöä, joka tekee ansiotyötä olematta työsuhteessa.

YEL 4 §:n 2-kohdan mukaan laki ei koske yrittäjän toimintaa, joka ei ole jatkunut yhdenjaksoisesti vähintään neljä kuukautta tai 4-kohdan mukaan yrittäjää, jonka työtulo yrittäjän eläkelaissa tarkoitetusta yrittäjätoiminnasta on arvioitava pienemmäksi kuin 7.502,14 euroksi vuoden 2015 tasossa.

YEL 143 §:n 1 §:n mukaan Eläketurvakeskus valvoo, että yrittäjä täyttää tämän lain mukaisen vakuuttamisvelvollisuutensa. Saman pykälän 2 momentin mukaan jos yrittäjä on laiminlyönyt tämän lain mukaisen vakuutuksen ottamisen, Eläketurvakeskuksen on kehotettava yrittäjää korjaamaan laiminlyöntinsä. Jos yrittäjä ei Eläketurvakeskuksen asettamassa määräajassa korjaa  laiminlyöntiään, Eläketurvakeskus ottaa yrittäjän kustannuksella eläkevakuutuksen valitsemastaan eläkelaitoksesta (pakkovakuuttaminen), ei kuitenkaan aikaisemmalta ajalta kuin kulumassa olevalta ja sitä edeltäneiltä kolmelta kalenterivuodelta.

TELK totesi, että saadun selvityksen mukaan A:n yritys on merkitty verohallinnon ennakkoperintärekisteriin ja liiketoiminnasta alv-verovelvollisten rekisteriin 15.1.2007 ja kaupparekisteriin 5.2.2007. A on tehnyt vuonna 2015 yrityksensä kautta kuluttajatutkimusta. Kyse on ollut päätoimisen palkkatyön ohessa harjoitetusta sivutoimisesta yrittäjätoiminnasta. Hänellä on ollut yritystoiminnastaan vuonna 2015 veronalaista ansiotuloa 30 243 euroa ja liikevaihtoa 33 820 euroa. A on työskennellyt vuonna 2015 yhteensä 34,5 henkilötyöpäivän verran. Tarkempaa tietoa työskentelypäivien sijoittumisesta vuoden ajalle ei ole esitetty.

TELK katsoi, että toimintaa ei käytettävissä olevien tietojen perusteella voida pitää satunnaisena. Kun otetaan huomioon yrittäjätoiminnasta ansaittujen tulojen suuruus, tulojen perustuminen A:n omaan työpanokseen sekä se, että kyse on ollut yksityisen sektorin erityisosaamista vaativasta asiantuntijatyöstä, on A:n yrittäjätoiminnan katsottava olleen sen laajuista, että yrittäjätoiminta on kuulunut yrittäjän eläkelain piiriin 1.1.2015 alkaen.

TELK:n päätös on lainvoimainen.

Lainkohdat

Yrittäjän eläkelaki 1 §:n 2 mom., 3 §:n 1 mom., 4 § sekä 143 §:n 1 mom.