apurahavakuuttaminen, tieteellinen tutkimustyö

Tiivistelmä päätöksen sisällöstä

TELK hylkäsi A:n valituksen eläkelaitoksen päätöksestä, jolla hänen apurahansaajan vakuutushakemuksensa hylättiin. 

A vaati apurahansaajan MYEL-vakuutuksen myöntämistä. Hän kertoi, että hänen päivittäiset työtehtävänsä ovat opetusta ja projektin koordinointiin liittyviä, mutta hankkeen yhtenä päätavoitteena on kuitenkin tieteellisen tutkimuksen edistäminen. Tieteellinen toiminta näkyy siinä, että A kerää opiskelijoiden hankkeen aikana kirjoittamat tekstit osaksi laajempaa tutkimusaineistoa. Hankkeen aikana laaditaan yhteisjulkaisu. A:n opetustyö ja sen tuloksista raportointi edistävät suomi toisena kielenä -tutkimusalaa.

MYEL 8 a §:n mukaan tässä laissa apurahansaajalla tarkoitetaan Suomessa asuvaa henkilöä, joka olematta työsuhteessa apurahan myöntäjään tekee Suomessa tieteellistä tutkimusta tai harjoittaa taiteellista toimintaa hänelle Suomesta henkilökohtaisesti myönnetyn apurahan turvin. Sama koskee henkilöä, joka vastaavasti työsuhteessa olematta tekee työtä tutkija- tai taiteilijaryhmässä, jolle apuraha on myönnetty.

TELK arvioi, että lainkohdassa mainitulla tieteellinen tutkimus -käsitteellä voi olla useita merkityssisältöjä. Tieteellisen tutkimuksen voidaan kuitenkin yleisesti jaotella sisältävän useita eri vaiheita kuten tiedon keruu, tiedon analysointi sekä tutkimuksen kirjaaminen. Yleensä tieteellisen tutkimuksen lopputuloksena syntyy jokin julkaisu tai selvitys, jolla voidaan olettaa olevan jonkinlainen tieteellinen lopputulos tai johtopäätös.

TELK totesi, että A on kuvaillut päätehtävänään projektissa olevan opettaminen. Työtehtäviin kuuluu tutkimusmateriaalin keräämistä. Tiedossa ei ole saako A kyseisestä opetustyöstään palkkaa tai muuta korvausta. Tiedossa ei ole myöskään onko A:n opetustyö itsessään tutkivaa eli tekeekö hän tutkimuksellisia havaintoja opetustyötä tehdessään.

TELK arvioi, että A osallistuu omalla työpanoksellaan tutkimukseen ainakin siltä osin, että hän osallistuu tutkimuskohteen toimintaan ja kerää tutkimusaineistoa. Kyseisiä A:n tehtäviä ei voida kuitenkaan pitää sellaisina itsenäisinä toimina, joiden perusteella A suorittaisi yksin tai osana tutkimusryhmää MYEL 8 a §:ssä tarkoitettua tieteellistä tutkimusta.

TELK katsoi A:n apurahatyöskentelystä käytettävissä olevien tietojen perusteella, ettei A:ta voida pitää MYEL:n nojalla vakuutettavana apurahansaajana.

TELK:n päätös on lainvoimainen.

Lainkohdat

Maatalousyrittäjän eläkelaki 8 a §