TELK ei poistanut eläkelaitoksen päätöstä viiden vuoden määräajan jälkeen, ei erityisen painavaa syytä

Tiivistelmä päätöksen sisällöstä

TELK hylkäsi eläkelaitoksen hakemuksen sen 7.11.2003 ja 17.3.2004 antamien lainvoimaisten päätösten poistamisesta.

Eläkelaitos haki päätösten poistamista, koska A:lle oli niillä myönnetty leskeneläke virheellisesti. A:lla ei olisi ollut oikeutta leskeneläkkeeseen, sillä puolisoilla ei ollut yhteistä lasta eikä leski ollut täyttänyt 50 vuotta edunjättäjän kuollessa eikä leski saanut edunsaajan kuollessa työkyvyttömyyseläkettä. Leskeneläkkeen määrä on ollut 711,16 euroa kuukaudessa vuoden 2016 tasossa ja eläkesovituksen jälkeen 1.8.2016 alkaen eläkkeen määrä olisi 442,35 euroa kuukaudessa.

Merimieseläkelain 137 §:n mukaan TELK voi asianosaisen tai eläkelaitoksen vaatimuksesta poistaa päätöksen ja määrätä asian uudelleen käsiteltäväksi, jos eläkelaitoksen tämän lain perusteella antama lainvoimainen päätös perustuu virheelliseen tai puutteelliseen selvitykseen tai se on ilmeisesti lain vastainen. Päätöksen poistamista on haettava viiden vuoden kuluessa siitä, kun päätös sai lainvoiman. Erityisen painavista syistä päätös voidaan poistaa määräajan jälkeenkin tehdystä hakemuksesta.

TELK totesi, että eläkelaitos ei ole hakenut päätöksen poistamista viiden vuoden määräajassa. A ei ole menetellyt asiassa vilpillisesti tai tuottamuksellisesti. TELK:n arvion mukaan eläkelaitoksen esittämiä seikkoja ei voida pitää erityisen painavina syinä kun huomioidaan asiassa kulunut huomattavan pitkä aika, vakiintuneet oikeudelliset olosuhteet, eläkkeensaajan luottamuksensuojanäkökohdat sekä se, ettei yksinomaan virheellisesti maksetun eläkkeen määrää ole oikeuskäytännössä pidetty erityisen painavana syynä päätöksen poistamiselle viiden vuoden määräajan jälkeen tehdystä hakemuksesta.

TELK:n päätös on lainvoimainen.

Lainkohdat

Merimieseläkelaki 137 §