Oikeuskäytäntö

Työeläkejärjestelmän keskeisin oikeuskäytäntö muodostuu vakuutusoikeuden ja työeläkeasioiden muutoksenhakulautakunnan päätöksistä. Lisäksi löytyy valikoituja, työeläkejärjestelmään liittyviä keskeisiä ratkaisuja Euroopan unionin tuomioistuimelta ja merkittäviä Eläketurvakeskuksen antamia yksityisen puolen työeläkelakien soveltamispäätöksiä ja –lausuntoja.

Myöhästynyt valitus, painava syy

Tiivistelmä päätöksen sisällöstä

TELK jätti määräajan jälkeen saapuneena tutkimatta A:n valituksen, joka koski eläkelaitoksen 24.1.2017 antamaa päätöstä.

TELK totesi, että koska päätöksen tiedoksisaannista ei ole muuta näytetty, valitus olisi pitänyt toimittaa eläkelaitokseen viimeistään 3.3.2017. A:n valituskirjelmä on saapunut eläkelaitokseen 21.4.2017 eli määräajan jälkeen.

A vetosi siihen, että hän on tehnyt valituksen jo helmikuussa 2017 sähköpostilla eläkelaitoksen suojatulla sähköpostisivulla ja että eläkelaitos on kadottanut tämän valituksen.

TELK totesi, että sähköinen viesti toimitetaan viranomaiselle lähettäjän omalla vastuulla. Tästä säädetään sähköisestä asioinnista viranomaistoiminnassa annetun lain 8 §:ssä. Saman lain 12 §:n mukaan viranomaisen on viipymättä ilmoitettava sähköisen asiakirjan vastaanottamisesta lähettäjälle. Ilmoitus voidaan toimittaa tietojärjestelmän välityksellä automaattisena kuittauksena tai muutoin. A ei ole esittänyt selvitystä tällaisesta vastaanottoilmoituksesta. Eläkelaitoksen mukaan A:n suojattuna sähköpostina lähetettyä valitusta ei löytynyt perille tulleista lähetyksistä.

TELK katsoi käytettävissä olevien selvitysten perusteella, että valituksen myöhästymiseen ei ole ollut painavaa syytä, minkä vuoksi A:n valitus jätettiin tutkimatta.

TELK:n päätös on lainvoimainen.

Lainkohdat

Työntekijän eläkelaki 130 §, 132 § ja 135 § Laki sähköisestä asioinnista viranomaistoiminnassa 8 § ja 12 §