Kuntoutusrahan määrä

Tiivistelmä päätöksen sisällöstä

TELK kumosi eläkelaitoksen päätöksen todeten, että A:n kuntoutusraha määräytyy kuntoutushakemuksen vireilletulon perusteella.

TELK totesi, että hallituksen esityksen 197/2006 mukaan kuntoutusraha on yhtä suuri kuin niiden yrittäjän työeläkelakien mukaisten peruseläkkeiden yhteismäärä korotettuna 33 prosentilla, joihin yrittäjällä olisi oikeus, jos hän olisi tullut työkyvyttömäksi kuntoutushakemuksen vireilletulohetkellä. Kuntoutusrahan määräytymistä on selkeytetty ja yksinkertaistettu aiempaan lainsäädäntöön nähden siten, että usealla eri tavoin määritellystä kuntoutustapahtumahetkikäsitteestä on luovuttu ja kuntoutusrahan suuruus määräytyy pää­sääntöisesti kuntoutushakemuksen vireilletulohetken perusteella.

Niissä tilanteissa, joissa yrittäjä on jäänyt sairauslomalle suoraan yrittäjätoiminnastaan ja kuntoutustarve on ollut olemassa jo sairausloman alkaessa, kuntoutusraha määräytyy sairausloman alkamishetken perusteella. Säännöksellä varmistetaan, että sairauslomajakso ennen kuntoutuksen alkamista ei alenna kuntoutusrahan määrää. Lisäksi säännös varmistaa sen, ettei kuntoutusraha voi jäädä määrältään pienemmäksi kuin se työkyvyttömyys­eläke, jonka yrittäjä saisi, jos hänen kuntoutuksen sijaan katsottaisiinkin tulleen työkyvyttömäksi.

Asiassa esitetyn selvityksen mukaan eläkelaitos on 6.7.2016 antamassaan ennakkolaskelmassa arvioinut A:n kuntoutusrahan määräksi 1 937,80 euroa kuukaudessa (vuoden 2016 tasossa). Laskelmassa on tulevan ajan eläkkeen tarkasteluaikana käytetty vuosia 2011–2015. Valituksenalaisella päätöksellä tulevan ajan eläkkeen tarkasteluaikana on käytetty vuosia 2009–2013, jolloin kuntoutusrahan määrä on 1 347,50 euroa kuukaudessa (vuoden 2016 tasossa). Eläkelaitoksen mukaan kuntoutustapahtumapäiväksi on määritelty kuntoutustarpeen alkuperäinen alkamispäivä eli 15.5.2014.

TELK totesi, että A:n kuntoutushakemus on tullut vireille 31.5.2016. Hallituksen esityksen 197/2006 mukaan kuntoutusrahan suuruus määräytyy pääsääntöisesti kuntoutushakemuksen vireilletulohetken perusteella. Kuntoutusraha voi kuitenkin määräytyä aiemman sairausloman alkamishetken perusteella, mikäli kuntoutusraha jää määrältään pienemmäksi kuin se työkyvyttömyys­eläke, jonka työntekijä saisi, jos hänen kuntoutuksen sijaan katsottaisiinkin tulleen työkyvyttömäksi.

TELK katsoi, että YEL 25 §:n 3 momenttia ei voida soveltaa A:n tapauksessa, koska sillä olisi kuntoutusrahaa pienentävä vaikutus. Hallituksen esityksen mukaan 3 momenttia sovelletaan vain tilanteessa, jossa kuntoutushakemuksen vireilletulohetken perusteella määräytyvä kuntoutusraha jäisi pienemmäksi kuin määräytyessään aiemman sairausloman alkamishetken perusteella. Näin ollen A:n kuntoutusraha määräytyy kuntoutushakemuksen vireilletulohetken perusteella.

TELK:n päätös on lainvoimainen.

Lainkohdat

Yrittäjän eläkelaki 25 § ja 70 § 1 momentti