Oikeuskäytäntö

Työeläkejärjestelmän keskeisin oikeuskäytäntö muodostuu vakuutusoikeuden ja työeläkeasioiden muutoksenhakulautakunnan päätöksistä. Lisäksi löytyy valikoituja, työeläkejärjestelmään liittyviä keskeisiä ratkaisuja Euroopan unionin tuomioistuimelta ja merkittäviä Eläketurvakeskuksen antamia yksityisen puolen työeläkelakien soveltamispäätöksiä ja –lausuntoja.

valituksen tutkiminen, sähköinen tiedoksianto, valitusosoituksen sisältö, määräajan laskeminen (3 + 30)

Tiivistelmä päätöksen sisällöstä

TELK tutki ja hylkäsi A:n valituksen työkyvyttömyyseläkkeen myöntämisestä.

Kunnallisen eläkelain (KuEL) 100 §:ssä on säädetty, että kunnallinen eläkelaitos antaa päätöksensä tiedoksi lähettämällä sen vastaanottajalle kirjeellä hänen ilmoittamaansa postiosoitteeseen tai antaa sen tiedoksi koneellisesti siten kuin sähköisestä asioinnista viranomaistoiminnassa annetussa laissa (13/2003) säädetään.

KuEL 157 §:n mukaan valitusaika on 30 päivää päätöksen tiedoksisaannista.

Sähköisestä asioinnista viranomaistoiminnassa annetun lain (SähkAsL) 18 §:ssä säädetään todisteellisesta sähköisestä tiedoksiannosta.

Asiakirja, joka lain mukaan toimitetaan postitse saantitodistusta vastaan tai muuten todisteellisesti, voidaan asianosaisen suostumuksella antaa tiedoksi myös sähköisenä viestinä, ei kuitenkaan telekopiona tai vastaavalla tavalla. Viranomaisen on tällöin ilmoitettava, että asiakirja on asianosaisen tai tämän edustajan noudettavissa viranomaisen osoittamalta palvelimelta, tietokannasta tai muusta tiedostosta. (SähkAsL 18 §:n 1 momentti)

Asianosaisen tai tämän edustajan on tunnistauduttava asiakirjaa noutaessaan. Tunnistautumisessa on tällöin käytettävä tunnistautumistekniikkaa, joka on tietoturvallinen ja todisteellinen. (SähkAsL 18 §:n 2 momentti)

Asiakirja katsotaan annetun tiedoksi, kun asiakirja on noudettu viranomaisen 1 momentin mukaisesti osoittamalta yhteydeltä. Jos asiakirjaa ei ole noudettu seitsemän päivän kuluessa viranomaisen ilmoituksesta, tiedoksiannossa noudatetaan, mitä siitä muualla laissa säädetään. (SähkAsL 18 §:n 3 momentti)

SähkAsL 19 §:ssä säädetään tavallisesta sähköisestä tiedoksiannosta.

Muu kuin 18 §:ssä tarkoitettu asiakirja voidaan antaa tiedoksi asianomaiselle sähköisenä viestinä hänen suostumuksellaan. Jos kuitenkin asianomaisen yksityisyyden suojaaminen, muu erityinen suojan tai suojelun tarve taikka oikeuksien turvaaminen sitä edellyttää, asiakirjan tiedoksiantoon on sovellettava, mitä 18 §:ssä tai tiedoksiannosta muutoin säädetään. Asiakirja katsotaan annetun tiedoksi kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä. (SähkAsL 19 §:n 1-2 momentti)

Valituksenalainen päätös on lähetetty A:lle 27.7.2016 sähköisenä viestinä eläkelaitoksen sähköisestä asiakaspalvelujärjestelmästä. Päätökseen liitetyssä valitusosoituksessa on todettu, että tiedoksisaanti sähköisesti toimitetusta päätöksestä tapahtuu, kun päätösasiakirja avataan eläkelaitoksen osoittamasta tiedostosta.

TELK totesi, että työeläkepäätösten sähköiseen tiedoksiantoon sovelletaan, mitä SähkAsL 19 §:ssä on säädetty tavallisesta sähköisestä tiedoksiannosta. Asiassa ei ole ilmennyt, että yksityisyyden suojaaminen tai muu SähkAsL:ssa tarkoitettu peruste olisi edellyttänyt todisteellisen sähköisen tiedoksiannon käyttöä. Päätökseen olisi tullut liittää SähkAsL 19 §:n mukainen valitusosoitus, jonka mukaan asiakirja katsotaan annetun tiedoksi kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.

KuEL 157 §:ssä säädetty 30 päivän valitusaika ja SähkAsL 19 §:n mukainen kolmen päivän tiedoksisaantiaika huomioon ottaen A:n valitusajan viimeinen päivä on ollut 29.8.2016. A:n valitus on saapunut 29.8.2016, joten se on määräajassa valitusosoituksen virheellisyydestä huolimatta.

TELK:n päätös on lainvoimainen.

Lainkohdat

Kunnallinen eläkelaki 100 §, 157 § ja 162 § Laki sähköisestä asioinnista viranomaistoiminnassa 18 § ja 19 § Hallintolainkäyttölaki 16 § ja 30 §