Leskeneläkkeen vähentämisen ajankohta, kun leski on uinuvalla luopumistuella

Tiivistelmä päätöksen sisällöstä

TELK muutti eläkelaitoksen päätöstä siten, että leskeneläkkeen vähentämien on tehtävä vasta edunjättäjän kuolemaa seuraavan seitsemännen kalenterikuukauden alusta. Muilta osin valitus hylättiin.

A pyysi valituksessaan huomioimaan, että hänellä on edunjättäjän kanssa kolme lasta ja lisäksi hän vaati, että eläke maksetaan kuudelta kuukaudelta vähentämättömänä.

MyEL 82 §:n 4 momentin mukaan tätä lakia toimeenpantaessa leskeneläkkeeseen sovelletaan lisäksi, mitä TyEL 89 §:ssä säädetään eläkkeen vähentämisen ajankohdasta.

TyEL 89 §:n 1 momentin mukaan leskeneläkettä vähennetään edunjättäjän kuolemaa seuraavan seitsemännen kalenterikuukauden alusta. Kuitenkin, jos leski on edunjättäjän kuollessa täyttänyt 65 vuotta tai saa 88 §:n 1 momentissa tarkoitettua eläkettä, leskeneläkettä vähennetään edunjättäjän kuolemaa seuraavan kalenterikuukauden alusta.

TyEL 89 §:n 2 momentin mukaan jos edunjättäjän kuollessa hänen ja lesken kanssa samassa taloudessa asui lapsi tai lapsia, joilla on oikeus lapseneläkkeeseen edunjättäjän jälkeen, leskeneläkettä ei vähennetä ennen kuin nuorin lapsista täyttää 18 vuotta.

Eläkelaitos on aikaisemmin 15.5.2014 ehdollisella päätöksellä myöntänyt A:lle luopumistuen. Päätöksen mukaan luopumistuki maksetaan aikaisintaan sen jälkeen kun A on täyttänyt 56 vuotta (11.5.2015). Lisäksi päätöksessä on todettu, että jos A:n työansiot ylittävät työtulorajan, luopumistukea maksetaan vasta kun ansiot alittavat sen.

Valituksenalaisella päätöksellä eläkelaitos on myöntänyt A:lle perhe-eläkkeen 1.1.2016 alkaen. Perhe-eläke on vähennetty heti edunjättäjän kuolemaa seuraavan kalenterikuukauden alusta.

Eläkelaitos on vähentänyt perhe-eläkkeen heti edunjättäjän kuolemaa seuraavan kuukauden alusta koska A:lle on myönnetty luopumistuki. Luopumistuki ei ole kuitenkaan maksussa. Eläkelaitos on vastineessaan todennut, että A:lle olisi voinut maksaa luopumistukea jo 1.6.2015 alkaen ja vaikka luopumistuki ei käytännössä ole maksussa koska työtuloraja ylittyy, vähennys on tehtävä heti.

TELK katsoi, että vähennys pitää tehdä vasta edunjättäjän kuolemaa seitsemännen kalenterikuukauden alusta, koska A on uinuvalla luopumistuella eikä luopumistuki ole vielä maksussa.

TELK totesi, että A:lla ja edunjättäjällä on kolme lasta, mutta lapset eivät ole alle 18-vuotiaita, joten TyEL 89 §:n 2 momenttia ei sovelleta.

TELK:n päätös on lainvoimainen.

Lainkohdat

Maatalousyrittäjän eläkelaki 82 § 1 ja 4 momentti Työntekijän eläkelaki 89 § 1 ja 2 momentti