apurahajaksojen yhdistäminen, erilliset tahot apurahan myöntäjinä

Tiivistelmä päätöksen sisällöstä

TELK hylkäsi A:n valituksen, jossa A vaati apurahajaksoja 1.5.–30.9.2015 ja 1.10.–31.12.2015 yhdistettäväksi, koska työskentely kummallakin apurahalla liittyy samaan projektiin. A vaati vakuutusta koko ajaksi 1.5.2015–30.4.2016. A ilmoitti myöhemmin, että hän on ollut vuoden 2016 alusta työsuhteessa, jonka vuoksi hän on vaatinut vakuutusajaksi 1.5.–31.12.2015.

MYEL 10 a §:n 1 momentin mukaan apurahansaaja on velvollinen ottamaan 1 a §:ssä tarkoitetun vakuutuksen, kun hänelle on myönnetty Suomesta apuraha, jonka turvin hän työskentelee Suomessa yhdenjaksoisesti vähintään neljä kuukautta ja hänen saamansa apurahan määrä 21 a §:ssä säädetyllä tavalla vuotuiseksi työtuloksi muunnettuna on vähintään 3 751,07 euroa vuodessa vuoden 2015 tasossa.

MYEL 10 d §:n 1 momentin mukaan apurahansaajalle 10 a §:n mukaisesti vahvistettuun vakuutukseen voidaan apurahansaajan hakemuksesta yhdistää vakuutuksessa jo huomioon otetun apurahan myöntämispäivänä tai sen jälkeen myönnetyllä apurahalla työskentely, jos:

1) yhdistettävä apuraha on saatu samalta myöntäjältä kuin vakuutuksessa jo huomioon otettu apuraha ja se on myönnetty saman tieteellisen tutkimuksen tekemistä tai taiteellisen toiminnan harjoittamista varten kuin vakuutuksessa jo huomioon otettu apuraha;

2) yhdistettävällä apurahalla työskentely 10 a §:n 3 momentin mukaisesti määräytyen jatkuu keskeytyksettä vakuutuksessa jo huomioon otettuun työskentelyyn nähden tai se tapahtuu yhdenjaksoisesti kokonaan tai osittain samalla ajalla kuin vakuutuksessa jo huomioon otettu työskentely;

3) yhdistettävällä apurahalla työskentely 10 a §:n 3 momentin mukaisesti määräytyen kestää yhdenjaksoisesti vähintään kuukauden ja yhdistämisessä apurahansaajalle tämän pykälän 2 momentin mukaisesti määräytyvä vuotuinen työtulo on vähintään 2 752,07 euroa koko vakuutusajan ja työskentely muuten täyttää tässä laissa säädetyt vakuuttamisen edellytykset; ja

4) yhdistettävällä apurahalla työskentelyn perusteella ei voida erikseen vahvistaa 10 a §:n mukaista vakuutusta sen vuoksi, mitä 8 b §:n 2 ja 4 kohdassa säädetään.

MYEL 10 d § on tullut voimaan 1.6.2015. Hallituksen esityksessä eduskunnalle apurahansaajien eläkevakuuttamista koskevien säännösten tarkistamiseksi (226/2014) on todettu yhdistämisen edellytyksistä seuraavaa: Yhdistäminen voisi koskea sekä työryhmässä työskenteleville apurahansaajille myönnettyjä apurahoja että itsenäisesti työskenteleville apurahansaajille myönnettyjä apurahoja. Yhdistäminen edellyttäisi, että kysymyksessä olisi apuraha, joka on saatu samalta apurahan myöntäjältä kuin vahvistetussa MYEL-vakuutuksessa huomioon otettu apuraha. Työryhmässä työskentelevien apurahansaajien osalta apurahan myöntäjällä tarkoitettaisiin työryhmän vetäjää, joka jakaa apurahat työryhmässään työskenteleville apurahansaajille.

TELK totesi, että esitetyn selvityksen mukaan säätiö X on myöntänyt apurahan tutkimusjohtaja B:n työryhmälle, jolloin B:tä on MYEL 10 d §:n 1 momentin ja lain esitöiden mukaan pidettävä apurahan myöntäjänä. Tämä apurahatyöskentely on vakuutettu 1.5.–30.9.2015. Säätiö Y on myöntänyt A:lle henkilökohtaisen kolmen kuukauden apurahan 1.10.–31.12.2015. Vaikka A:n henkilökohtaisella apurahalla työskentely toteutuu samassa projektissa kuin työryhmän jäsenenä, niin apurahan myöntäjä on erillinen taho. Koska MYEL 10 d §:n edellytykset eivät näin ollen täyty, samaan käyttötarkoitukseen kohdistettuja apurahoja ei voida yhdistää A:n vaatimalla tavalla. 

TELK:n päätös on lainvoimainen. 

Lainkohdat

Maatalousyrittäjän eläkelaki 10 d § 1 momentti