Eläkkeeseen oikeuttava aika

Tiivistelmä päätöksen sisällöstä

TELK hylkäsi A:n valituksen, jossa hän vaati huomioimaan eläkelaskelmassa hänen kahden vuoden palveluaikansa kehitysaputyössä FAO:n palveluksessa.

TELK totesi, että asiassa esitetyn selvityksen mukaan A on toiminut YK:n elintarvike- ja maatalousjärjestön (FAO) palveluksessa apulaisasiantuntijana Afrikassa 26.5.1984–25.5.1986. A on ennen YK:n palvelusta ja sen jälkeen työskennellyt kunnallisessa palvelussuhteessa. Nimikirjanotteen mukaan hänen virantoimituksensa on ollut palkattomalla keskeytyksellä 1.5.1984–31.5.21986 toisen viran hoidon vuoksi toisen työnantajan palveluksessa. A:lle ei ole rekisteröity valtion eläkelain (VEL) mukaisia palvelussuhteita Suomessa ennen vuotta 1998.

Vakiintuneessa oikeuskäytännössä on katsottu, että YK:n palveluksessa toimimista varten myönnetyt virkavapausajat on luettava edunsaajalle eläkeajaksi VEL:n mukaisessa eläkkeessä, mikäli virkavapaa on myönnetty jatkuvasta VEL-palvelussuhteesta. TELK katsoi, että A:n YK:n palvelusta ei voida lukea Suomen työeläkelakien mukaiseen eläkkeeseen oikeuttavaksi, koska virkavapaa on myönnetty kunnallisesta palvelussuhteesta.

TELK:n päätös on lainvoimainen.

Lainkohdat

Kunnallisen eläkelain voimaanpanolaki 5 § 2 momentti