Oikeuskäytäntö

Työeläkejärjestelmän keskeisin oikeuskäytäntö muodostuu vakuutusoikeuden ja työeläkeasioiden muutoksenhakulautakunnan päätöksistä. Lisäksi löytyy valikoituja, työeläkejärjestelmään liittyviä keskeisiä ratkaisuja Euroopan unionin tuomioistuimelta ja merkittäviä Eläketurvakeskuksen antamia yksityisen puolen työeläkelakien soveltamispäätöksiä ja –lausuntoja.

Karjanhoitotyö maatalousyhtymän navetassa vakuutetaan työnsuorittajan MYEL-vakuutuksessa

Tiivistelmä päätöksen sisällöstä

A on tehnyt maatalousyhtymä X:n kanssa lehmien hoitosopimuksen, jonka perusteella hän vuokraa maatalousyhtymän navetasta tilat omistamilleen eläimille. Hoitomaksu veloitetaan päivämaksuna kutakin eläintä kohden. Hoitomaksuun sisältyy maatalousyhtymän omistaman navetan ja sen laitteiden käyttö. A ostaa hoitopalvelut eläimilleen neljänä päivänä viikossa, jonka lisäksi hän työskentelee itse maatalousyhtymän navetassa kolmena päivänä viikossa yhteensä 21 tuntia. Työskentelemällä maatalousyhtymän navetassa hän pystyy alentamaan hoitopäivän hintaa.    

 

Työskentely tapahtuu maatalousyhtymän tiloissa ja pääosin maatalousyhtymän työvälineillä. Maatalousyhtymän osakkaat hoitavat A:n lehmiä sellaisina päivinä, jolloin hän ei itse työskentele tilalla. Lomapäiviensä ajaksi A on palkannut ulkopuolisen työntekijän tekemään hänen osuutensa työtehtävistä ja A on myös vastannut tämän ulkopuolisen työntekijän vakuuttamisesta. Nautarekisterin mukaan maatalousyhtymän vuokratila on A:n omistamille eläimille erillinen pitopaikka. A maksaa lehmien hoidosta aiheutuvat juoksevat kulut hoitomaksuina. Teurastulot sekä tulot A:n lehmien tuottamasta maidosta tilitetään meijeristä suoraan A:lle.  A toimittaa rehut omistamilleen eläimille ja huolehtii lietteen levityksestä omien lehmiensä osalta. A on merkitty ennakkoperintärekisteriin. Hänen oikeuttaan työskennellä samanaikaisesti muille työnteettäjille ei ole rajoitettu ja hän saa käyttää apulaista tai sijaista työnteettäjää kuulematta. A:lla ei ole oikeutta vuosilomaan tai sitä vastaavaan korvaukseen eikä hänelle makseta päivärahaa tai kulukorvauksia.

 

A ja maatalousyhtymä ovat yksimielisiä siitä, että A:n työskentely maatalousyhtymän navetassa tulee vakuuttaa A:n MYEL-vakuutuksessa.

 

A:n ja maatalousyhtymän välillä on tehty myös hiehojen hoitosopimus, joka on sisällöltään samantyylinen kuin osapuolten välinen lehmien hoitosopimus. Hiehojen hoitosopimuksella on sovittu siitä, että maatalousyhtymän omistamia hiehoja sijoitetaan hoidettavaksi A:n navettaan.  Maatalousyhtymän edustajat eivät osallistu hiehojen hoitamiseen A:n navetassa. Kyseiset hiehot on liitetty A:n MYEL-vakuutukseen. 

 

Ratkaisu:

Eläketurvakeskus on asiaa kokonaisuutena arvioiden sitä mieltä, että käytettävissä ei ole sellaista selvitystä, jonka perusteella voitaisiin todentaa A:n työskennelleen maatalousyhtymän johdon ja valvonnan alaisena työsuhteessa olevana työntekijänä. Saadun selvityksen perusteella hänen on katsottava maatalousyhtymälle työskennellessään toimineen yrittäjäasemassa, jolloin häneen on sovellettava maatalousyrittäjän eläkelakia.

 

Perustelut:

Ratkaisu siitä, onko kysymyksessä työsuhteessa tehty työ, tehdään sen perusteella täyttääkö A:n työskentely maatalousyhtymän navetassa työsuhteen tunnusmerkit. Saadun selvityksen perusteella työsuhteen ja yrittäjätoiminnan välinen rajanveto tehdään TyEL:n ja MYEL:n välillä. Lehmien hoitosopimuksella on sovittu A:n työskentelystä maatalousyhtymän navetassa, mutta sopimuksella ei ole sovittu tarkemmin työn sisällöstä. Saadun selvityksen perusteella A ja maatalousyhtymä sopivat yhdessä eläinten hoitoa koskevista käytännöistä, mutta maatalousyhtymä ei anna A:lle työskentelyä koskevia määräyksiä eikä A:lla ole velvollisuutta raportoida työskentelystään säännöllisesti maatalousyhtymälle. Eläketurvakeskuksen käsityksen mukaan A:n työskentelyä voidaan pitää itsenäisenä suhteessa maatalousyhtymään, mikä viittaa yrittäjänä tehtyyn työhön.

 

Eläketurvakeskuksen käsityksen mukaan kokonaisarviota tehdessä myös seuraavat seikat viittaavat siihen, että kysymys ei ole ollut työskentelystä työsuhteessa.

  • A:n omien lehmien tuottamasta maidosta saadut tulot sekä teurastulot tilitetään suoraan A:lle, joten työsuoritus koituu A:n itsensä hyväksi.
  • A maksaa työskentelyn juoksevat kulut sekä ylimääräiset kustannukset kuten kuolleiden eläimien hävittämiskustannukset.
  • A:n oikeutta työskennellä samanaikaisesti muille työnteettäjille ei ole rajoitettu.
  • A saa käyttää apulaista tai sijaista työnteettäjää kuulematta.
  • A:lla ei ole oikeutta vuosilomaan tai sitä vastaavaan korvaukseen eikä hänelle makseta päivärahaa tai kulukorvauksia.
  • A on merkitty ennakkoperintärekisteriin.

 

Eläketurvakeskuksen mielestä maatalousyhtymän ja A:n välistä hiehojen kasvatussopimusta ja lehmien hoitosopimusta ei voida rinnastaa siten, että hiehojen kasvatussopimuksen pohjalta tehdyn vakuuttamisratkaisun (hiehot on liitetty A:n MYEL-vakuutukseen) perusteella voitaisiin ratkaista se, mitä eläkelakia sovelletaan A:n työskentelyyn maatalousyhtymän navetassa. Hiehojen kasvatussopimuksen mukaan maatalousyhtymän omistamat hiehot saavat hoitopaikan A:n navetassa ja A myös hoitaa kyseiset eläimet. Maatalousyhtymän edustajat eivät työskentele lainkaan A:n navetassa. Sen sijaan lehmien hoitosopimuksen mukaan A:n omistamat lehmät saavat hoitopaikan maatalousyhtymän navetassa, mutta A myös työskentelee maatalousyhtymän navetassa.

 

Lainkohdat

Työntekijän eläkelaki (TyEL) 1§, 2§, 4§, 10§ Maatalousyrittäjän eläkelaki (MYEL)1§, 3§, 7§, 9§