Oikeuskäytäntö

Työeläkejärjestelmän keskeisin oikeuskäytäntö muodostuu vakuutusoikeuden ja työeläkeasioiden muutoksenhakulautakunnan päätöksistä. Lisäksi löytyy valikoituja, työeläkejärjestelmään liittyviä keskeisiä ratkaisuja Euroopan unionin tuomioistuimelta ja merkittäviä Eläketurvakeskuksen antamia yksityisen puolen työeläkelakien soveltamispäätöksiä ja –lausuntoja.

Päätöksen perustelut

Tiivistelmä päätöksen sisällöstä

TELK poisti eläkelaitoksen päätöksen ja palautti asian eläkelaitokseen uudelleen käsiteltäväksi.

Hallintolain 44 §:n mukaan päätöksestä on käytävä ilmi muun muassa päätöksen perustelut ja yksilöity tieto siitä, mihin asianosainen on oikeutettu tai velvoitettu taikka miten asia on muutoin ratkaistu.

Hallintolain 45 §:n mukaan päätös on perusteltava. Perusteluista on ilmoitettava mitkä seikat ja selvitykset ovat vaikuttaneet ratkaisuun sekä mainittava sovelletut säännökset.

Eläkelaitos on valituksenalaisessa päätöksessään todennut, että se on myöntänyt A:lle kuntoutustuen ammatillisen kuntoutuksen käynnistämisen tukemiseksi 1.2.2014 alkaen ja vain 31.3.2014 saakka. Eläkelaitoksen arvion mukaan A:n on mahdollista palata työelämään. TELK totesi, että eläkelaitos ei ole hallintolaissa edellytetyllä tavalla perustellut ratkaisuaan 31.3.2014 jälkeiseltä ajalta. Tämän vuoksi ja huomioon ottaen myös asiassa esitetty uusi selvitys, asia palautettiin eläkelaitokseen uudelleen käsiteltäväksi.

TELK:n päätös on lainvoimainen.

Lainkohdat

Hallintolaki 44 § ja 45 §