Työeläke - Vanhuuseläke - Eläkepalkka - Ansiotulon kohdistaminen - Eläkkeen määrän vääristyminen - Yhdenvertaisuus

Tiivistelmä päätöksen sisällöstä

Ansaintaperiaatetta maksetun palkan vakuuttamisessa voidaan soveltaa ainoastaan siinä tapauksessa, että maksamisvuoden ansiot vääristäisivät eläkkeen määrää.

Esitiedot

Eläkelaitos oli myöntänyt A:lle vanhuuseläkkeen 1.1.2009 alkaen. A täytti 68 vuotta vuonna 2010. Hän haki sittemmin vanhuuseläkettä myös vuonna 2006 ansaitun ja vuonna 2011 maksetun tulospalkkion perusteella. Kyseinen palkkio maksettiin A:lle vasta vuonna 2011 sen jälkeen, kun korkein oikeus oli antanut päätöksensä palkkariitaa koskevassa asiassa.

Eläkelaitos hylkäsi A:n vanhuuseläkettä koskevan hakemuksen, koska tulospalkkio oli maksettu 68 vuoden täyttämisen jälkeen.

A haki muutosta eläkelaitoksen päätökseen työeläkeasioiden muutoksenhakulautakunnalta ja vaati, että hänelle maksettu tulospalkkio kohdennetaan palkkion ansaintavuodelle 2006 ja otetaan huomioon hänen eläkepalkassaan. Käytäntö, jonka mukaan tulospalkkio jätetään huomiotta eläkettä kerryttävänä tulona kun se on ansaittu alle 68-vuotiaana, mutta maksettu 68 ikävuoden täyttämisen jälkeen, syrjii perusteettomasti tietyn ikäisiä henkilöitä ja johtaa sattumanvaraiseen lopputulokseen.

Työeläkeasioiden muutoksenhakulautakunnan ratkaisu

Työeläkeasioiden muutoksenhakulautakunta hylkäsi valituksen.

Työeläkeasioiden muutoksenhakulautakunnan perustelut

Työntekijän eläkelain 71 §:n mukaan eläkkeen perusteena oleva työansio katsotaan sen kalenterivuoden ansioksi, jona se on maksettu. Jos työansion katsominen sen maksamisvuoden ansioksi vääristää eläkkeen määrää, työansio voidaan katsoa sen kalenterivuoden ansioksi, jona se on ansaittu.

Kyseistä lainkohtaa koskevan hallituksen esityksen (HE 45/2005) eläkkeen määrän vääristymisellä tarkoitetaan olennaista eroa eläkkeen määrässä. Muutoksenhakulautakunta arvioi, ettei A:n eläkkeen määrä vääristy olennaisesti, vaikka hänelle helmikuussa 2011 maksettu 1 947,69 euron tulospalkkio jätetään huomioon ottamatta vuoden 2006 ansiona eläkettä määrättäessä.

Muutoksenhaku vakuutusoikeudessa

A haki muutosta työeläkeasioiden muutoksenhakulautakunnan päätökseen ja vaati, että hänelle takautuvasti helmikuussa 2011 maksettu tulospalkkio kohdennetaan sen ansaitsemisvuodelle, ja että tulospalkkion vahvistetaan kerryttävän hänen työeläkettään iän mukaisella karttumaprosentilla.

A kertoi, että tulospalkkiot oli maksettu vuosittain siten, että vuoden 2006 tulospalkkion oli ollut määrä tulla maksettavaksi vuonna 2007. A viittasi korkeimman oikeuden 22.12.2010 antamaan ennakkopäätökseen, jolla korkein oikeus oli velvoittanut A:n entisen työnantajan maksamaan hänelle vuonna 2006 tehtyyn työhön perustuvan tulospalkkion 1.947,69 euroa. Entinen työnantaja oli maksanut palkkion A:lle 11.2.2011. A totesi, että tulospalkkion jättäminen huomiotta eläkettä kerryttävänä tulona siitä syystä, että se on maksettu 68 ikävuoden täyttämisen jälkeen, syrjii perusteettomasti tietyn ikäisiä henkilöitä.

Vakuutusoikeuden ratkaisu

Työeläkeasioiden muutoksenhakulautakunnan päätöstä ei muutettu. Valitus hylättiin.

Vakuutusoikeuden perustelut

Vakuutusoikeus hyväksyy työeläkeasioiden muutoksenhakulautakunnan päätöksen perustelut.

Vakuutusoikeus toteaa lisäksi, että ansaintaperiaatetta maksetun palkan vakuuttamisessa voidaan soveltaa ainoastaan siinä tapauksessa, että maksamisvuoden ansiot vääristäisivät eläkkeen määrää. Hallituksen esityksen (HE 45/2005) mukaan vääristymisellä tarkoitetaan olennaista eroa eläkkeen määrässä. Laissa tai hallituksen esityksessä ei ole mainittu muita perusteita, jotka oikeuttaisivat poikkeamaan maksuperiaatteesta.

A on valituksessaan vedonnut myös ikään perustuvaan syrjintään. Hänen mukaansa eläkkeen kertymisen ratkaiseminen tulospalkkion maksupäivän mukaan johtaa sattumanvaraiseen lopputulokseen tilanteessa, jolloin tulospalkkio on ansaittu alle 68-vuotiaana mutta maksettu vasta 68 ikävuoden täyttämisen jälkeen. Vakuutusoikeus toteaa, että jos A:n tarkoittamassa tilanteessa vasta 68 vuoden täyttämisen jälkeen maksettu ansio on määrältään huomattava suhteessa eläkkeensaajalle muutoin maksettavan kuukausieläkkeen määrään, vääristymä voidaan korjata käyttämällä ansaintaperiaatetta maksuperiaatteen sijaan. Maksuperiaatteen noudattamisesta aiheutuva eläkkeen määrää pienentävä vaikutus jää siten mahdollisimman vähäiseksi. Vakuutusoikeus toteaa lisäksi, että kaikkia 68 vuotta täyttäneitä kohdellaan tältä osin samalla tavalla.

Lainkohdat

Työntekijän eläkelaki 71 §

Osasto
2

Lainkohdat

Työntekijän eläkelaki 71 §

Lisää tietoa aiheesta

Asian aikaisemmat vaiheet: ETK40408 TELK/1763/3002/2011