Oikeuskäytäntö

Työeläkejärjestelmän keskeisin oikeuskäytäntö muodostuu vakuutusoikeuden ja työeläkeasioiden muutoksenhakulautakunnan päätöksistä. Lisäksi löytyy valikoituja, työeläkejärjestelmään liittyviä keskeisiä ratkaisuja Euroopan unionin tuomioistuimelta ja merkittäviä Eläketurvakeskuksen antamia yksityisen puolen työeläkelakien soveltamispäätöksiä ja –lausuntoja.

Lainvoimaisen päätöksen poistaminen

Tiivistelmä päätöksen sisällöstä

Eläkelaitos haki antamansa lainvoimaisen päätöksen poistamista. Päätöksellä on myönnetty A:lle työkyvyttömyyseläke 1.2.2011 alkaen. Päätöksessä ei ollut mainintaa eläkkeen maksamisesta. Eläkelaitoksen mukaan päätöksen antamisen jälkeen ilmeni, että A:lle on maksettu ajalla 1.2.-31.3.2011 sairauspäivärahaa yhteensä 1 250,52 euroa ja eläke olisi pitänyt maksaa TyEL 118 §:n 2 momentin mukaan tuolta ajalta Kelalle. Eläkelaitos katsoi, että päätös on virheellinen, koska siinä ei huomioitu Kelan maksamaa sairauspäivärahaa ja tämän johdosta eläke on kokonaisuudessaan virheellisesti maksettu A:lle itselleen. TELK arvioi, että poistohakemuksen kohteena oleva eläkelaitoksen päätös on hakemuksessa esitettyjen seikkojen perusteella puutteelliseen selvitykseen perustuva ja poisti päätöksen. Ratkaisusta äänestettiin. Päätös on lainvoimainen.

Lainkohdat

Työntekijän eläkelain 140 §