Oikeuskäytäntö

Työeläkejärjestelmän keskeisin oikeuskäytäntö muodostuu vakuutusoikeuden ja työeläkeasioiden muutoksenhakulautakunnan päätöksistä. Lisäksi löytyy valikoituja, työeläkejärjestelmään liittyviä keskeisiä ratkaisuja Euroopan unionin tuomioistuimelta ja merkittäviä Eläketurvakeskuksen antamia yksityisen puolen työeläkelakien soveltamispäätöksiä ja –lausuntoja.

Työeläke - Työkyvyttömyyseläke - Takaisinperintä - Päätöksen lainvoimaisuus

Tiivistelmä päätöksen sisällöstä

Eläkelaitos on antanut päätöksen työkyvyttömyyseläkkeen takaisinperinnästä, vaikka työkyvyttömyyseläkkeen keskeytys- tai lakkautuspäätöstä ei ole annettu. Työkyvyttömyyseläkettä ei ole maksettu aiheettomasti, koska maksaminen on perustunut lainvoimaiseen ja edelleen voimassa olevaan päätökseen. Takaisinperinnälle ei siten ole lainmukaisia edellytyksiä.

Esitiedot

A:lle oli myönnetty täysi työkyvyttömyyseläke 1.7.1999 alkaen. Eläkelaitos keskeytti 18.3.2009 antamallaan päätöksellä eläkkeen maksamisen 1.4.2009 alkaen ja ilmoitti A:n ansainneen eläkkeellä ollessaan 57 069,89 euroa ajalla 1.1.2007 - 31.12.2008. Lisäksi eläkelaitos ilmoitti, että se tulee perimään A:lta takaisin aiheettomasti maksetun eläkkeen ajalta 1.1.2008 - 31.3.2009. Eläkelaitos myönsi 15.5.2009 antamallaan päätöksellä A:lle työkyvyttömyyseläkkeen 1.4.2009 lukien ja ilmoitti perivänsä A:lta työkyvyttömyyseläkettä takaisin ajalta 1.1. - 31.12.2008. Eläkelaitos oikaisi 16.6.2009 antamallaan päätöksellä takaisinperittävää määrää.

A haki muutosta eläkelaitoksen 16.6.2009 antamaan päätökseen ja vaati takaisinperinnästä luopumista.

Työeläkeasioiden muutoksenhakulautakunnan ratkaisu

Työeläkeasioiden muutoksenhakulautakunta hylkäsi A:n valituksen.

Työeläkeasioiden muutoksenhakulautakunnan perustelut

Aiheettomasti maksettu etuus on perittävä takaisin. Takaisinperinnästä voidaan luopua kokonaan tai osittain, jos tämä katsotaan kohtuulliseksi tai jos takaisinperittävä määrä on vähäinen.

A:lle on maksettu aiheettomasti eläkettä 1.1. - 31.12.2008. Takaisinperittävä määrä ei ole vähäinen, eikä A:n taholta ole tuotu esille sellaisia seikkoja, joiden perusteella takaisinperinnästä tulisi luopua.

Muutoksenhaku vakuutusoikeudessa

A haki muutosta työeläkeasioiden muutoksenhakulautakunnan päätökseen ja vaati takaisinperinnästä luopumista kokonaan tai osittain. A vetosi huonoon taloudelliseen tilanteeseensa.

Vakuutusoikeuden ratkaisu

Työeläkeasioiden muutoksenhakulautakunnan päätös ja eläkelaitoksen 16.6.2009 antama päätös kumottiin. A:n vakuutusoikeudelle esittämä vaatimus takaisinperinnästä luopumisesta kokonaan tai osittain jätettiin tutkimatta.

Vakuutusoikeuden perustelut

Työntekijän eläkelain 126 §:n 1 momentin mukaan jos eläkettä on maksettu enemmän kuin mihin sen saajalla on oikeus, eläkelaitoksen on perittävä aiheettomasti maksettu eläke takaisin.

Eläkelaitos on 16.6.2009 antamallaan päätöksellä päättänyt periä A:lta takaisin työkyvyttömyyseläkettä ajalta 1.1. - 31.12.2008. Työeläkeasioiden muutoksenhakulautakunta on valituksenalaisella päätöksellään hylännyt A:n sanotusta päätöksestä tekemän valituksen. Eläkelaitos on, vakuutusoikeuden tiedusteltua asiaa, ilmoittanut, ettei A:lle ole annettu työkyvyttömyyseläkkeen keskeytys- tai lakkautuspäätöstä ajalle 1.1. - 31.12.2008.

Työkyvyttömyyseläkkeen maksaminen ajalle 1.1. - 31.12.2008 on perustunut lainvoimaiseen ja edelleen voimassa olevaan päätökseen. Tähän nähden työkyvyttömyyseläkettä ei ole maksettu sanotulle ajalle aiheettomasti, eikä takaisinperinnälle ole lainmukaisia edellytyksiä.

Lainkohdat
Työntekijän eläkelaki 126 § 1 mom.

Osasto
2

Asian aikaisemmat vaiheet:
TELK/3897/3006/2009


Lainkohdat

TyEL 126 §