Työeläke - Työkyvyttömyyseläke - Takaisinperintä - Päätöksen lainvoimaisuus

Tiivistelmä päätöksen sisällöstä

Eläkelaitos on antanut päätöksen työkyvyttömyyseläkkeen takaisinperinnästä, vaikka työkyvyttömyyseläkkeen keskeytys- tai lakkautuspäätöstä ei ole annettu. Työkyvyttömyyseläkettä ei ole maksettu aiheettomasti, koska maksaminen on perustunut lainvoimaiseen ja edelleen voimassa olevaan päätökseen. Takaisinperinnälle ei siten ole lainmukaisia edellytyksiä.

Esitiedot

A:lle oli myönnetty täysi työkyvyttömyyseläke 1.7.1999 alkaen. Eläkelaitos keskeytti 18.3.2009 antamallaan päätöksellä eläkkeen maksamisen 1.4.2009 alkaen ja ilmoitti A:n ansainneen eläkkeellä ollessaan 57 069,89 euroa ajalla 1.1.2007 - 31.12.2008. Lisäksi eläkelaitos ilmoitti, että se tulee perimään A:lta takaisin aiheettomasti maksetun eläkkeen ajalta 1.1.2008 - 31.3.2009. Eläkelaitos myönsi 15.5.2009 antamallaan päätöksellä A:lle työkyvyttömyyseläkkeen 1.4.2009 lukien ja ilmoitti perivänsä A:lta työkyvyttömyyseläkettä takaisin ajalta 1.1. - 31.12.2008. Eläkelaitos oikaisi 16.6.2009 antamallaan päätöksellä takaisinperittävää määrää.

A haki muutosta eläkelaitoksen 16.6.2009 antamaan päätökseen ja vaati takaisinperinnästä luopumista.

Työeläkeasioiden muutoksenhakulautakunnan ratkaisu

Työeläkeasioiden muutoksenhakulautakunta hylkäsi A:n valituksen.

Työeläkeasioiden muutoksenhakulautakunnan perustelut

Aiheettomasti maksettu etuus on perittävä takaisin. Takaisinperinnästä voidaan luopua kokonaan tai osittain, jos tämä katsotaan kohtuulliseksi tai jos takaisinperittävä määrä on vähäinen.

A:lle on maksettu aiheettomasti eläkettä 1.1. - 31.12.2008. Takaisinperittävä määrä ei ole vähäinen, eikä A:n taholta ole tuotu esille sellaisia seikkoja, joiden perusteella takaisinperinnästä tulisi luopua.

Muutoksenhaku vakuutusoikeudessa

A haki muutosta työeläkeasioiden muutoksenhakulautakunnan päätökseen ja vaati takaisinperinnästä luopumista kokonaan tai osittain. A vetosi huonoon taloudelliseen tilanteeseensa.

Vakuutusoikeuden ratkaisu

Työeläkeasioiden muutoksenhakulautakunnan päätös ja eläkelaitoksen 16.6.2009 antama päätös kumottiin. A:n vakuutusoikeudelle esittämä vaatimus takaisinperinnästä luopumisesta kokonaan tai osittain jätettiin tutkimatta.

Vakuutusoikeuden perustelut

Työntekijän eläkelain 126 §:n 1 momentin mukaan jos eläkettä on maksettu enemmän kuin mihin sen saajalla on oikeus, eläkelaitoksen on perittävä aiheettomasti maksettu eläke takaisin.

Eläkelaitos on 16.6.2009 antamallaan päätöksellä päättänyt periä A:lta takaisin työkyvyttömyyseläkettä ajalta 1.1. - 31.12.2008. Työeläkeasioiden muutoksenhakulautakunta on valituksenalaisella päätöksellään hylännyt A:n sanotusta päätöksestä tekemän valituksen. Eläkelaitos on, vakuutusoikeuden tiedusteltua asiaa, ilmoittanut, ettei A:lle ole annettu työkyvyttömyyseläkkeen keskeytys- tai lakkautuspäätöstä ajalle 1.1. - 31.12.2008.

Työkyvyttömyyseläkkeen maksaminen ajalle 1.1. - 31.12.2008 on perustunut lainvoimaiseen ja edelleen voimassa olevaan päätökseen. Tähän nähden työkyvyttömyyseläkettä ei ole maksettu sanotulle ajalle aiheettomasti, eikä takaisinperinnälle ole lainmukaisia edellytyksiä.

Lainkohdat
Työntekijän eläkelaki 126 § 1 mom.

Osasto
2

Asian aikaisemmat vaiheet:
TELK/3897/3006/2009


Lainkohdat

TyEL 126 §