Oikeuskäytäntö

Työeläkejärjestelmän keskeisin oikeuskäytäntö muodostuu vakuutusoikeuden ja työeläkeasioiden muutoksenhakulautakunnan päätöksistä. Lisäksi löytyy valikoituja, työeläkejärjestelmään liittyviä keskeisiä ratkaisuja Euroopan unionin tuomioistuimelta ja merkittäviä Eläketurvakeskuksen antamia yksityisen puolen työeläkelakien soveltamispäätöksiä ja –lausuntoja.

Puhelimitse kuuleminen ei täytä hallintolain vaatimuksia asianosaisen kuulemisesta

Tiivistelmä päätöksen sisällöstä

TELK kumosi eläkelaitoksen eläkkeen takaisinperintää koskevan päätöksen. TELK totesi perusteluissaan, että hallintolain 34 §:n mukaan asianosaiselle on ennen asian ratkaisemista varattava tilaisuus lausua mielipiteensä asiasta sekä antaa selityksensä sellaisista vaatimuksista ja selvityksistä, jotka saattavat vaikuttaa asian ratkaisuun. Hallintolain 36 §:n mukaan asianosaiselle on ilmoitettava kuulemisen tarkoitus ja selityksen antamiselle varattu määräaika. Kuulemista koskevassa pyynnössä on tarvittaessa yksilöitävä, mistä seikoista selitystä pyydetään. Edelleen TELK totesi, että kuulluksi tulemisen oikeutta on pidetty tärkeänä oikeusturvaa edistävänä periaatteena. Yleinen lähtökohta on, että asianosaiselle varataan mahdollisuus antaa selityksensä kirjallisesti. Saadun selvityksen mukaan A:ta on informoitu takaisinperinnästä puhelimitse 2.3.2011 ja eläkelaitos on 18.3.2011 antanut päätöksensä aiheettomasti maksetun eläkkeen takaisinperinnästä. Koska eläkelaitoksen menettely ei täytä hallintolain mukaisia vaatimuksia asianosaisen kuulemisesta, TELK kumosi päätöksen. Päätös on lainvoimainen.

Lainkohdat

Hallintolaki 34 § ja 36 §