Irtisanomisajan palkka ja eläkkeen perusteena olevat työansiot

Tiivistelmä päätöksen sisällöstä

TELK hylkäsi valituksen, jossa A vaati irtisanomisajan palkan huomioimista eläkkeeseen oikeuttavana ansiona. TELK totesi perusteluissaan, että työsopimuslain (TSL) 5 luvun
7 §:n mukaan työntekijä saa lomautuksen aikana irtisanoa työsopimuksensa sen kestosta riippumatta ilman irtisanomisaikaa. Jos lomautuksen päättymisaika on työntekijän tiedossa, tätä oikeutta ei ole lomautuksen päättymistä edeltävän seitsemän päivän aikana. Jos työnantaja irtisanoo lomautetun työntekijän työsopimuksen päättymään lomautuksen aikana, työntekijällä on oikeus saada irtisanomisajan palkkansa. Työnantaja saa vähentää irtisanomisajan palkasta 14 päivän palkan, jos työntekijä on lomautettu lain tai sopimuksen mukaista yli 14 päivän lomautusilmoitusaikaa käyttäen. Jos työntekijä irtisanoo työsopimuksensa lomautuksen kestettyä yhdenjaksoisesti vähintään 200 päivää, hänellä on oikeus saada korvauksena irtisanomisajan palkkansa, kuten 2 momentissa säädetään.

Saadun selvityksen mukaan A on ollut lomautettuna 25.8.2008 lähtien ja sanonut itsensä irti lomautuksen kestettyä yli 200 päivää. Tällöin hänellä on ollut oikeus irtisanomisajan palkkaan ilman työvelvoitetta. Tästä johtuen työnantaja on maksanut A:lle 12 350,40 euron suorituksen irtisanomisajan palkkana. A ei ole lomautuksen alkamisen jälkeen työoikeudellisen työsuhteen edelleen jatkuessa palannut työhön. Ratkaisukäytännössä irtisanomisajan palkkaa, johon lomautettuna irtisanotulla tai irtisanoutuvalla työntekijällä on oikeus, ei ole pidetty työeläkelakeja sovellettaessa sellaisena eläkkeen perusteena olevana työansiona, josta olisi eläkeoikeus, vaan vahingonkorvauksen luonteisena. Tällainen suoritus ei ole vastiketta tehdystä työstä, kun ei ole työvelvoitetta. A:lle maksettua 12 350,40 euron suoritusta ei näin ollen voida ottaa huomioon hänen eläkettään määrättäessä. Päätös on lainvoimainen.

Lainkohdat

TyEL 70 §, TSL 5 luku 7 §