Oikeuskäytäntö

Työeläkejärjestelmän keskeisin oikeuskäytäntö muodostuu vakuutusoikeuden ja työeläkeasioiden muutoksenhakulautakunnan päätöksistä. Lisäksi löytyy valikoituja, työeläkejärjestelmään liittyviä keskeisiä ratkaisuja Euroopan unionin tuomioistuimelta ja merkittäviä Eläketurvakeskuksen antamia yksityisen puolen työeläkelakien soveltamispäätöksiä ja –lausuntoja.

Synteettisen optiopalkkiojärjestelmän optio-oikeuteen perustuva etu ei ollut eläketyöansiota, mutta osinkovastike oli

Tiivistelmä päätöksen sisällöstä

Yhtiössä on käytössä palkkiojärjestelmä, jonka perusteella avainhenkilöt voivat saada optio-oikeuksia maksutta. Optio-oikeuksien ansaintakriteerit liittyvät aikaan (A-optiot) ja yhtiön tuloksen kehittymiseen (B-optiot). Optiot ovat käytettävissä kun ansaintaehdot ovat täyttyneet ja yhtiön osakekanta on myyty. Optioetua ei makseta, jos yhtiötä ei myydä.

Ansaitut ja käytettävät optio-oikeudet oikeuttavat rahamääräiseen summaan, joka on osakkeen ennalta määritellyn merkintähinnan ja yhtiön myynnin yhteydessä määräytyvän osakkeen käyvän hinnan välinen erotus. Tämä summa maksetaan edun saajille yhtiön hallituksen päätöksen mukaisesti rahana tai arvopapereina.

Optionhaltijoilla on oikeus saada kustakin ansaitsemastaan A- ja B-optiosta osinkovastiketta, jos yhtiö jakaa osinkoa osakkeenomistajilleen. Osinkovastike maksetaan optionhaltijoille osakkeenomistajille maksettavan osingonjaon yhteydessä.

Optio-oikeuksien käytön perusteella syntyvä etu ei ole eläketyöansiota.

Optiojärjestelmän perusteella muodostuvan edun arvo ei ole järjestelmästä sovittaessa ennalta määriteltävissä. Edun suuruus perustuu yhtiön osakkeen arvonmuutokseen. Edun arvo määräytyy vasta siinä vaiheessa kun optionhaltija käyttää optioedun. Selkeää yhteyttä järjestelmän perusteella saatavan edun arvonmuutoksen ja edun saavien työntekijöiden työsuorituksen välillä ei ole havaittavissa siinä laajuudessa, että etu olisi katsottavissa työstä maksetuksi vastikkeeksi.

Kyseessä oleva palkkiojärjestelmä on niin sanottu synteettinen optiojärjestelmä. Järjestelmän A- ja B-optioiden käyttämisen perusteella saatavat edut eli edellä mainitut rahamääräiset suoritukset ovat sellaisia työsuhteeseen pohjautuvia suorituksia, joiden arvo määräytyy yhtiön osakkeen arvon muutoksen perusteella. Tällaiset suoritukset eivät ole työeläkelakeja sovellettaessa eläkkeen perusteena olevaa työansiota (TyEL 70 § 3 mom. 4 k.).

Osinkovastikkeet ovat eläketyöansiota.

Myös osinkovastikkeiden saaminen perustuu avainhenkilöiden työsuhteeseen ja avainhenkilöitä koskevaan kannustinjärjestelmään. Osinkovastikkeen saaminen ei edellytä optionhaltijoilta heidän varsinaisista työtehtävistään erillisiä toimia. Yhtiöön työsuhteessa oleva ja järjestelmän piiriin kuuluva optionhaltija saa osinkovastikkeen, jos osakkaille maksetaan osinkoa. Osinkovastikkeen suuruus määräytyy osakkeenomistajille maksettavan osingon perusteella. Osinkovastike maksetaan optionhaltijoille osakkeenomistajille maksettavan osingonjaon yhteydessä.

Osinkovastikkeet maksetaan optiojärjestelmän piirissä oleville avainhenkilöille, jotka eivät ole osakkeenomistajia. Koska osinkovastikkeet eivät ole osakkaalle maksettavaa osinkoa, niihin ei voida soveltaa TyEL:n 70 §:n 3 momentin 12 kohtaa, jonka mukaan osakkaalle maksettu osinko jää eläketyöansion ulkopuolelle.

Osinkovastikkeen arvo perustuu yhtiön jakaman osingon määrään, joten kyse ei ole sellaisesta osakkeen arvonkehityksen perusteella määräytyvästä palkkiosta, joka jää TyEL:n 70 §:n 3 momentin 5-kohdan nojalla eläkkeen perusteena olevan työansion ulkopuolelle.

Osinkovastikkeissa ei ole kysymys myöskään koko henkilöstölle jaettavasta voitonjaosta tai muustakaan suorituksesta, joka jää eläketyöansion ulkopuolelle sen vuoksi, ettei sitä pidetä TyEL:n 70 §:n 3 momentin nojalla vastikkeena työstä.

Osinkovastikkeet ovat avainhenkilöille maksettua vastiketta työstä.

Kannustinjärjestelmän kokonaisuuteen voi sisältyä erilaisia ja eri perustein määräytyviä etuja. Osinkovastikkeina annettavan edun osuus on saamisedellytysten ja määräytymisperusteiden osalta selkeästi eroteltavissa palkkiojärjestelmässä omaksi kokonaisuudekseen. Näin ollen, ja ottaen huomioon nimenomaan osinkovastikkeena saatavan edun luonne työstä maksettuna vastikkeena, osinkovastikkeet ovat tässä tapauksessa TyEL:n 70 §:ssä tarkoitettua eläkkeen perusteena olevaa työansiota.

Lainkohdat

TyEL 70 §

Lisää tietoa aiheesta

Eläketurvakeskuksen soveltamisohje Eläkkeen perusteena olevat työansiot