Oikeuskäytäntö

Työeläkejärjestelmän keskeisin oikeuskäytäntö muodostuu vakuutusoikeuden ja työeläkeasioiden muutoksenhakulautakunnan päätöksistä. Lisäksi löytyy valikoituja, työeläkejärjestelmään liittyviä keskeisiä ratkaisuja Euroopan unionin tuomioistuimelta ja merkittäviä Eläketurvakeskuksen antamia yksityisen puolen työeläkelakien soveltamispäätöksiä ja –lausuntoja.

Ostopalvelusopimukseen perustuva lääkärin työ kuului YEL:n soveltamisalaan

Tiivistelmä päätöksen sisällöstä

A toimi sairaalassa virkasuhteisena erikoislääkärinä. Sittemmin hän solmi sairaalan kanssa ostopalvelusopimuksen polikliinisistä konsultaatioista ja leikkauksista. Ostopalvelusopimus kilpailutettiin.

Sopimuksessa on sovittu osapuolten vastuut, tilauksen sisältö, työmäärä, palvelujen veloitusperusteet, sairaalan toimitilojen ja laitteiden käyttö ja henkilöstön osallistuminen ostopalveluna tuotettavaan toimintaan.

Sopimus käsittää 35 poliklinikkapäivää vuodessa ja viikoittain 1-2 leikkauspäivää 35-40 kalenteriviikon ajan.

Sopimuksessa tilaaja sitoutuu hankkimaan tarvittavat sopimuksessa mainitut palvelut A:lta, joka sitoutuu suorittamaan palveluhinnaston mukaiset toimenpiteet. A vastaa siitä, että hankittavat palvelut tuotetaan laadukkaasti turvallisuusmääräyksiä noudattaen ja lääketieteellisten periaatteiden mukaisesti. A huolehtii tilattavien palvelujen tuottamisesta yhteistyössä tilaajan edustajan kanssa. Tilaaja huolehtii A:n työhön perehdyttämisestä paikallisiin olosuhteisiin siten, että palveluntuottaja(A)voi täyttää sopimusvelvoitteet ja lain vaatimukset. Työ tehdään tilaajan toimitiloissa käyttäen tilaajan avustavaa henkilökuntaa. Poliklinikkakonsultaatiot aikataulutetaan tilaajan ohjeiden mukaan poliklinikkatoimintaan sopivaksi.

Sopimuksen mukaan A laskuttaa tilaajaa toteutuneiden suoritteiden osalta palveluhinnaston mukaisesti ja tilaaja maksaa A:lle sopimuksen mukaiset korvaukset hyväksytyistä suoritteista. Palkkio kattaa ennakkoveron ja eläkemaksut, joiden maksamisesta A vastaa. Mikäli palveluja ei tarvita, tilaajalla ei ole korvausvelvollisuutta.

Sopimuksen mukaan A toimii yksityisenä ammatinharjoittajana.

Eläketurvakeskus katsoi A:n ostopalvelusopimuksen perusteella tekemän työn yrittäjäasemassa tehdyksi työksi, joka kuuluu YEL:n soveltamisalaan.

Arvioinnissa kiinnitettiin huomiota mm. osapuolten tarkoitukseen, korvauksen määräytymisperusteisiin, työn johtoon ja valvontaan sekä työskentelyolosuhteissa tapahtuneisiin muutoksiin.

Osapuolten yhteinen tarkoitus ja sopimuksen sanamuoto viittaavat yrittäjänä tehtyyn työhön. Osapuolet ovat nimenomaisesti määritelleet työn yrittäjäasemassa tehdyksi työksi. He ovat sopineet tiettyjen toimenpiteiden ja palvelujen tilaamisesta ja tuottamisesta ostopalvelusopimuksessa määritellyin ehdoin. Yrittäjätyöhön viittaa myös se, että työ on perustunut kilpailutusten perusteella solmittuihin ostopalvelusopimuksiin.

Yrittäjätyöhön viittaa myös se, että työstä maksetaan laskutuksen mukaan toimenpidekohtaiseen hinnoitteluun perustuva kokonaiskorvaus sekä se, ettei tilaajalla ole korvausvelvollisuutta silloin kun palvelua ei tarvita.

Ostopalvelusopimukseen perustuvaa työn määrää (2-3 pv/vko, 35-40 vko/v.) ei voida pitää vähäisenä. Tämä ei sellaisenaan merkitse, että kyseessä olisi työsuhteessa tehty työ. Asiassa ei ole selvitystä siitä, että työn määrästä johtuen olosuhteet olisivat tosiasiassa olleet sellaiset, että tilaajalla olisi ollut työsuhteessa tarkoitetuin tavoin oikeus työn johtoon ja valvontaan.

Ostopalvelusopimuksessa on määritelty suoritettavat toimenpiteet sekä niiden toteuttamiseen liittyvät käytännön järjestelyt ja ehdot. Työn teettäjän tehtäväksi ja oikeudeksi on sovittu lähinnä toimenpiteitä, joiden avulla ostopalvelusopimukseen perustuva toiminta sovitetaan yhteen sairaalan normaalin toiminnan kanssa ja varmistetaan lakisääteisten velvoitteiden (mm. hoitotakuu) täyttäminen. Sopimuksen maininnat ilmentävät lähinnä yleistä työn teettäjän tai tilaajan ohjausoikeutta eivätkä työnantajan direktio-oikeutta.

Toimimista sairaalan tiloissa, sen välineistöä ja hoitohenkilökuntaa apuna käyttäen ei sellaisenaan yksinään voida pitää osoituksena sairaalan työoikeudellisesta työn johto- ja valvontaoikeudesta. Tässä on ollut kyse lähinnä toiminnan käytännön järjestämisestä tilaajan kannalta tarkoituksenmukaisella tavalla.

A:n työskentelyn ehdoissa ja olosuhteissa on tapahtunut todellisia muutoksia kun hän on siirtynyt työskentelemään ostopalvelusopimuksen perusteella. Keskeisiä muutoksia ovat olleet työtehtävien rajaaminen sopimuksen mukaisesti, työmäärän ja työajan väheneminen, sekä työstä maksettavan korvausperusteen muuttuminen virkasuhteen aikapalkkauksesta suoriteperusteiseksi kokonaiskorvaukseksi. Työstä on jäänyt pois aiemmin virkasuhteeseen kuuluneita velvoitteita. Vastaavasti työn tekemiseen on liittynyt velvoitteita, joista aiemmin työnantaja on vastannut (mm. työeläkevakuuttaminen).

Asiassa ei ole sellaista selvitystä, jonka perusteella olisi syytä katsoa, että työskentelyn tosiasiallinen tilanne olisi ollut muu kuin mitä osapuolet ovat sopimukseen kirjanneet.

Lainkohdat

TyEL 1 §, 2 §, 4 § YEL 1 §, 2 §, 3 §