Oikeuskäytäntö

Työeläkejärjestelmän keskeisin oikeuskäytäntö muodostuu vakuutusoikeuden ja työeläkeasioiden muutoksenhakulautakunnan päätöksistä. Lisäksi löytyy valikoituja, työeläkejärjestelmään liittyviä keskeisiä ratkaisuja Euroopan unionin tuomioistuimelta ja merkittäviä Eläketurvakeskuksen antamia yksityisen puolen työeläkelakien soveltamispäätöksiä ja –lausuntoja.

Yhdistyksen kursseilla kouluttaminen YEL:n soveltamisalaan

Tiivistelmä päätöksen sisällöstä

A on kouluttanut Yhdistyksen ryhmänohjaajakoulutuksen peruskurssilla kolme päivää. Aihe on liittynyt vertaistukeen.

Kurssin järjestäjä on keskustellut kurssin sisällöstä ja toteutuksesta A:n kanssa. A on ehdottanut aiheita ja vaihtoehtoja, joita kurssilla voisi käsitellä. Yhdistys on esittänyt toiveita sisällöstä, kohderyhmän huomioon ottamisesta ja vuorovaikutuksesta kurssilla. Aihealueet on muokattu niin, että kokonaisuudesta on tullut Yhdistyksen toiveiden mukainen. A on vastannut koulutuksesta ja sen toteuttamisesta kolme päivää neljästä. Yhdistyksen edustaja on ollut kurssilla läsnä.

A on saanut työskennellä muillekin työnteettäjille. Apulaista tai sijaista hän ei ole saanut käyttää työn teettäjää kuulematta. A on toiminut kouluttajana myös muualla.

Yhdistys on maksanut A:lle palkkiolaskun mukaan kertakorvauksen ja korvannut matkakuluja. A on saanut myös ateriat ja majoituksen.

Eläketurvakeskuksen käsityksen mukaan A:n työskentely on ollut hänen erityisosaamiseensa perustuvaa asiantuntijatyötä. Työskentely on perustunut A:n ja Yhdistyksen väliseen sopimukseen, jossa on sovittu lähinnä tietystä valmiista työn tuloksesta (tilaisuuden toteuttaminen).

A on ottanut vastaan Yhdistyksen koulutusohjelmaan kuuluvan luennon / tilaisuuden toteuttamisen. Yhdistys on määritellyt toimeksiannon perusraamit, joissa puitteissa A on työn luonteesta johtuen voinut tehdä työn asiantuntemuksensa pohjalta varsin itsenäisesti.

A on suunnitellut osuutensa tarkemman sisällön ja toteutuksen Yhdistyksen edustajan kanssa. A on asiantuntemuksensa nojalla voinut vaikuttaa sisältöön oleellisesti. Työn luonne huomioon ottaen on ollut luonnollista, että tilaaja ja toteuttaja ovat määritelleet asiasisältöä yhdessä. Kyse on ollut normaalista työn tilaajan ja työn suorittajan välisestä, toimeksiannon mukaisen työn toteuttamiseen liittyvästä yhteistoiminnasta, jonka tarkoituksena on ollut varmistaa koulutusohjelman kokonaisuuden toimivuus. A:n ja Yhdistyksen välinen yhteistyö ei ole perustanut osapuolten välille siinä määrin kiinteää yhteyttä, että A:n katsottaisiin työskennelleen työsuhteessa Yhdistyksen johdon ja valvonnan alaisena.

A on saanut työstä kurssikohtaisen kertakorvauksen. Hänelle on maksettu korvaus työstä valmiin tilatun työn tuloksen (tilaisuuden toteuttaminen)perusteella. Korvaus on maksettu laskun perusteella. Korvauksen määräytymisperuste ja laskutus viittaavat siihen, että kyse on toimeksiannon toteuttamisesta maksetusta suorituksesta, eikä työsopimuksen perusteella tehdystä työstä maksetusta vastikkeesta.

Lainkohdat

TyEL 1 §, 2 §, 4 § YEL 1 §, 3 §, 4 §