Maatalouseläke - Apuraha - Yrittäjä

Tiivistelmä päätöksen sisällöstä

Apurahansaaja on vakuuttamisvelvollinen saamansa työtulon perusteella yrittäjän eläkelain mukaisesta yrittäjätoiminnasta ja saamansa apurahan perusteella maatalousyrittäjän eläkelain mukaisesti.

Esitiedot

A:lle oli myönnetty maatalousyrittäjän eläkelain mukainen apurahansaajan eläkevakuutus ajalle 1.8. - 31.12.2009 taiteellista työskentelyä varten.

A haki päätökseen muutosta työeläkeasioiden muutoksenhakulautakunnalta ja vaati, että vakuutusmaksua muutetaan tai alennetaan apurahakaudelta. A katsoi, että hän on maksanut samalta ajalta samasta taiteellisesta työskentelystä yrittäjän eläkelain mukaista vakuutusta.

Työeläkeasioiden muutoksenhakulautakunnan ratkaisu

Työeläkeasioiden muutoksenhakulautakunta kumosi eläkelaitoksen 1.10.2009 antaman päätöksen.

Työeläkeasioiden muutoksenhakulautakunnan perustelut

A:lle on myönnetty apuraha 16.3.2009, määrältään 8 000 euroa. Apurahatyöskentelyn kestoksi on ilmoitettu viisi kuukautta ja apuraha on myönnetty kuvataiteen näyttöapurahaksi vuodelle 2009.

A on valituksessaan vedonnut siihen, että hänellä on ollut vuodesta 2002 yrittäjän eläkelain (YEL) mukainen vakuutus, jonka toimialana on taiteellinen ja kirjallinen toiminta.

Yrittäjän eläkelain mukaiseen työtuloon voi sisältyä myös apurahana saatua tuloa. Apurahansaajia ei pidetä MYEL:ä sovellettaessa yrittäjinä eikä apurahalla työskentely ole näin ollen yrittäjätoimintaa. Apurahan saajalla voisi kuitenkin olla apurahalla työskentelynsä rinnalla sellainen työ, jota hän tekee työ- tai virkasuhteessa tai yrittäjänä. MYEL 8 a §:n mukaan apurahansaajana pidetään henkilöä, joka yrittäjätoimintaa harjoittaessaan saa apurahan yrittäjätoiminnasta erillään tehtävää tutkimusta varten. A:n apurahan käyttötarkoitus on eläkelaitoksen vastineen mukaan ollut taiteellinen työskentely ja näyttelyn järjestäminen sekä apurahapäätöksessä mainittu, kuvataiteen apuraha vuodelle 2009. A on valituksessaan ilmoittanut, että hän suorittaa samasta työstään myös YEL-vakuutusmaksuja.

MYEL 8 a §:n mukaan apurahansaajana pidetään myös henkilöä, joka työsuhteessa ollessaan tai yrittäjätoimintaa harjoittaessaan saa apurahan työsuhteesta tai yrittäjätoiminnasta erillään tehtävää tutkimusta tai taiteellista toimintaa varten. A:n taiteellinen toiminta on ollut vakuutettuna yrittäjän eläkelain mukaan vuodesta 2002 alkaen ja vakuutus on edelleen voimassa. A:lle myönnetyn apurahan käyttötarkoituksen perusteella on todettavissa, että A:n apurahatyöskentelyn ei voida arvioida olevan lain tarkoittamaa yrittäjätoiminnasta erillään olevaa taiteellista toimintaa, vaan apurahatyöskentely on ollut osa A:n normaalia yritystoimintaa, jonka toimialana on taiteellinen ja kirjallinen toiminta. Tämän vuoksi MYEL 8 a §:n edellyttämien A:n apurahansaajana vakuuttamisedellytysten ei voida katsoa täyttyneen, minkä vuoksi eläkelaitoksen vakuuttamispäätös kumotaan.

Muutoksenhaku vakuutusoikeudessa

Maatalousyrittäjien eläkelaitos haki muutosta työeläkeasioiden muutoksenhakulautakunnan päätökseen ja vaati, että työeläkeasioiden muutoksenhakulautakunnan päätös poistetaan ja asia jätetään Maatalousyrittäjien eläkelaitoksen 1.10.2009 antaman päätöksen varaan. Maatalousyrittäjien eläkelaitos totesi, että vaikka A:n taiteellinen toiminta myönnetyn apurahan turvin voi käytännössä olla ainakin osittain samaa taiteellista toimintaa kuin hän tekee muutoinkin taiteilijana yritystoiminnassaan, apurahan tarkoitus ja lähtökohta on kuitenkin yrittäjätoiminnasta erillään. Tällä perusteella se katsoi, että apurahan turvin tapahtuva työskentely tulee vakuuttaa maatalousyrittäjän eläkelain mukaan.

Vakuutusoikeuden ratkaisu

Työeläkeasioiden muutoksenhakulautakunnan päätös kumottiin ja asia jätettiin Maatalousyrittäjien eläkelaitoksen 1.10.2009 antaman päätöksen varaan.

Vakuutusoikeuden perustelut

Maatalousyrittäjän eläkelain 8 a §:n mukaan apurahansaajalla tarkoitetaan Suomessa asuvaa henkilöä, joka olematta työsuhteessa apurahan myöntäjään tekee Suomessa tieteellistä tutkimusta tai harjoittaa taiteellista toimintaa hänelle Suomesta henkilökohtaisesti myönnetyn apurahan turvin. Sama koskee henkilöä, joka vastaavasti työsuhteessa olematta tekee työtä tutkija- tai taiteilijaryhmässä, jolle apuraha on myönnetty. Edellä tarkoitettuna apurahansaajana pidetään myös henkilöä, joka työsuhteessa ollessaan tai yrittäjätoimintaa harjoittaessaan saa apurahan työsuhteesta tai yrittäjätoiminnasta erillään tehtävää tutkimusta tai taiteellista toimintaa varten.

A on ilmoittanut, että X:n myöntämä apuraha on myönnetty hänelle samaan taiteelliseen työskentelyyn kuin josta hän maksaa yrittäjän eläkelain mukaisia maksuja. Maatalousyrittäjän eläkelain 8 a §:n mukaan lain tarkoittamana apurahansaajana pidetään myös henkilöä, joka saa apurahan yrittäjäntoiminnasta erillään tehtävää tutkimusta tai taiteellista toimintaa varten. Lain esitöiden (HE 92/2008 vp) mukaan ehdotus apurahan saajien eläketurvan järjestämisestä maatalousyrittäjän eläkelaissa merkitsisi, että ne apurahansaajat, jotka yrittäjän eläkelain mukaisen yrittäjäntoimintansa vuoksi ovat velvolliset vakuuttamaan itsensä yrittäjän eläkelain mukaisesti, eivät voisi enää jatkossa sisällyttää tieteelliseen ja taiteelliseen työskentelyyn myönnettyä apurahaa YEL-työtuloonsa, vaan he kuuluisivat heille jatkossa edellä tarkoitettujen apurahojen osalta maatalousyrittäjän eläkelain soveltamisalaan. Näin ollen edellä tarkoitetut apurahansaajat olisivat yrittäjän eläkelain mukaisesta yrittäjätoiminnasta saamansa työtulon perusteella yrittäjän eläkelain mukaisesti vakuuttamisvelvollisia ja saamansa apurahan perusteella maatalousyrittäjän eläkelain mukaisesti vakuuttamisvelvollisia.

Asiakirjoista ei ilmene, onko A:lla ollut varsinaista yrittäjän eläkelain mukaista yritystoimintaa apurahatyöskentelynsä ohella. A:lle on myönnetty 8.000 euron kuvataiteen näyttöapuraha vuodelle 2009 viiden kuukauden työskentelyyn. Vakuutusoikeus katsoo käytettävissä olevan selvityksen perusteella, että A:n apurahatyöskentely tulee vakuuttaa maatalousyrittäjän eläkelain mukaisesti ajalla 1.8. - 31.12.2009.

Lainkohta

Maatalousyrittäjien eläkelaki 8 a §, 10 a § ja 21 a §

Osasto
2

Asian aikaisemmat vaiheet
ETK40346
TELK/5744/3099/2009


Lainkohdat

MyEL 8 a §, 10 a § ja 21 §