Oikeuskäytäntö

Työeläkejärjestelmän keskeisin oikeuskäytäntö muodostuu vakuutusoikeuden ja työeläkeasioiden muutoksenhakulautakunnan päätöksistä. Lisäksi löytyy valikoituja, työeläkejärjestelmään liittyviä keskeisiä ratkaisuja Euroopan unionin tuomioistuimelta ja merkittäviä Eläketurvakeskuksen antamia yksityisen puolen työeläkelakien soveltamispäätöksiä ja –lausuntoja.

Kahta apurahaa ei voinut yhdistää yhdeksi vakuutukseksi

Tiivistelmä päätöksen sisällöstä

X:lle oli myönnetty kaksi eri apurahaa, toinen ajalle 16.3.–30.6.2009 ja toinen 1.7.–31.12.2009. Apurahoilla oli eri myöntäjät. Ensimmäinen apurahajakso jäi alle neljän kuukauden, jolloin sen perusteella ei voida vahvistaa MyEL:n mukaista vakuutusta.
MyEL:n 10 a §:n mukaan jokaisesta apurahasta vahvistetaan oma vakuutuksensa.

Lainkohdat

Maatalousyrittäjän eläkelain 10 a §