Työeläke - Takaisinperintä - Kuolinpesä - Vakuutusoikeuden toimivalta

Tiivistelmä päätöksen sisällöstä

Takaisinperintää koskeva valitus jätettiin vakuutusoikeuden toimivaltaan kuulumattomana tutkimatta siltä osin kuin se koski kuolinpesän ainoan osakkaan henkilökohtaista vastuuta kuolinpesän veloista. Kysymyksessä katsottiin tältä osin olevan yleisen tuomioistuimen toimivaltaan kuuluva asia. Valitus hylättiin kuolinpesälle aiheetta maksetun eläkkeen takaisinperinnän osalta.

Esitiedot

A oli kadonnut 30.8.2002. Hänen kuolinpäiväkseen oli 25.8.2005 laadittuun kuolinsyylausuntoon merkitty katoamista seuraava päivä 31.8.2002. Eläkelaitos päätti periä kuolinpesältä A:n tilille ajalta 1.9.2002 - 31.8.2005 maksetun eläkkeen vähennettynä määrällä, joka oli käytetty A:n asunnon yhtiövastikkeen maksamiseen sinä aikana, kun hän oli ollut kadoksissa. Koska kuolinpesään oli jäänyt varoja, ei takaisinperinnästä katsottu olevan syytä luopua muilta osin.
A:n kuolinpesän ainoa osakas B haki päätökseen muutosta työeläkeasioiden muutoksenhakulautakunnalta ja vaati päätöksen kumoamista häntä koskevalta osalta eläkelaitoksen päätösvaltaan kuulumattomana ja lakiin perustumattomana.

Työeläkeasioiden muutoksenhakulautakunnan ratkaisu

Työeläkeasioiden muutoksenhakulautakunta hylkäsi B:n valituksen.

Työeläkeasioiden muutoksenhakulautakunnan perustelut

Muutoksenhakulautakunta arvioi, ettei asiassa ole esitetty tai muutoin voida arvioida olevan sellaisia syitä, joiden perusteella takaisinperinnästä voitaisiin enemmälti luopua. A:n kuolinpesälle on maksettu aiheettomasti eläkettä. Tämän vuoksi aiheettomasti maksettu etuus on palautettava eläkelaitokselle.

Muutoksenhaku vakuutusoikeudessa

B haki muutosta työeläkeasioiden muutoksenhakulautakunnan päätökseen omasta puolestaan ja A:n entisen jakamattoman kuolinpesän osakkaana. B vaati päätöksen kumoamista eläkelaitoksen toimivaltaan kuulumattomana ja perusteettomana siltä osin kuin takaisinperintä on kohdistettu henkilökohtaisesti häneen. Siltä osin kuin takaisinperintä on kohdistettu kuolinpesään, B vaati päätöksen kumoamista, koska takaisinperintä ei ole kohtuullista eikä etuuden maksaminen ole johtunut kenenkään vilpillisestä menettelystä.

Vakuutusoikeuden ratkaisu

Vakuutusoikeus jätti tutkimatta B:n valituksen siltä osin kuin se koski hänen henkilökohtaista vastuutaan kuolinpesän veloista ja hylkäsi valituksen muilta osin.

Vakuutusoikeuden perustelut

Kuolinpesän osakkaan henkilökohtainen vastuu kuolinpesän veloista ei määräydy työeläkelainsäädännön perusteella. Kysymyksessä on tältä osin yleisen tuomioistuimen toimivaltaan kuuluva asia, ja vakuutusoikeus jätti asian toimivaltaansa kuulumattomana tutkimatta. Valituksen hylkäämisen osalta vakuutusoikeus hyväksyi työeläkeasioiden muutoksenhakulautakunnan päätöksen perustelut. Vakuutusoikeus totesi lisäksi, että aiheettomasti maksettu eläke on perittävä takaisin, ellei takaisinperinnästä luopumista joko kokonaan tai osittain ole pidettävä asiaa kokonaisuutena arvioitaessa kohtuullisena. Vakuutusoikeus katsoi, ettei asiassa ole ilmennyt sellaisia seikkoja, joiden perusteella A:n kuolinpesälle aiheetta maksetun eläkkeen takaisinperinnästä voitaisiin kohtuussyistä luopua enemmälti.

Lainkohdat
Työntekijäin eläkelaki 18 § 1 ja 2 mom.

Osasto
2

Asian aikaisemmat vaiheet:
ETK40076
TELK0470/3006/2007


Lainkohdat

TEL 18 § 1 mom ja 2 mom.